Стара правила за остваривање права ради посебне неге детета

Документација за остваривање права по прописима у области финансијске подршке породици са децом (захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања одсуства са рада ради посебне неге детета са медицинском документацијом), подносе се према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања преко служби дечије заштите, које припадају општинама или градовима у којима подносилац захтева има пребивалиште, почев од 7. маја 2020. године.

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе надлежних служби дечије заштите.

Комисије за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета, почев од 7. маја 2020. године, вештаче здравствено стање детета у Филијалама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Подели

<