Усклађивање пензија

У складу са Законом о ПИО, пензије и остала права из пензијског и инвалидског осигурања усклађена су од 1. јануара 2021. године за 5,9%.

Усклађивање пензија врши се по тзв. ''швајцарској формули'' , што значи да се пензије усклађују према кретању два параметра - просечној заради и инфлацији у претходном периоду, при чему наведени параметри имају подједнак удео у формули. Другим речима, проценат усклађивања се добија као збир 50% од процента промене зарада и 50% од процента промене потрошачких цена у посматраном периоду.

Осим пензија, на исти начин се усклађују и новчане накнаде за негу и помоћ другог лица, телесно оштећење и погребне трошкове.

Предвиђеним начином усклађивања пензија обезбеђено је да се повећање пензија врши на унапред познат начин, у редовним временским интервалима, да пензије расту у складу са растом зарада, а да се тиме не наруши финансијска одрживост система.

Подели

<