Успостављен портал е-Шалтер Фонда ПИО

4. 5. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу.

Путем овог портала кориснику је омогућено да преузме жељени образац захтева, који се налази на сајту РФПИО, да га електронски попуни помоћу програма Adobe Acrobat Reader и да га пошаље надлежној организационој јединици РФПИО, заједно са скенираним прилозима доказа. Такође, корисник ће бити у могућности и да се информише у којој се фази тренутно налази поступак одлучивања по поднетом електронском захтеву.

Предуслов за коришћење web портала е-Шалтер РФПИО јесте да подносилац захтева на свом рачунару или мобилном телефону има приступ интернету и инсталиран програм Adobe Acrobat Reader.

Упутство за коришћење web портала е-Шалтер можете погледати овде.

Web порталу е-Шалтер можете приступити на два начина:

  • Уписивањем адресе портала https://esalter.pio.rs/ у адресној траци вашег интернет претраживача (Web browser) и притиском „Enter” на тастатури или
  • Преко интернет сајта РФПИО https://www.pio.rs/ избором опције е-Шалтер

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА web портала е-Шалтер РФПИО

Електронски захтев подноси се преко web портала е-Шалтер РФПИО.

Подношење захтева:

Захтев се може поднети:

а) у своје име − захтев подноси лице чији су подаци уписани у образац захтева. Уз захтев прилаже и доказ о идентитету;

б) у име другог лица − захтев се подноси у име лица чији су подаци уписани у образац захтева. Уз захтев се, осим доказа о идентитету лица за које се подноси захтев, прилаже и доказ о основу за подношење захтева:

  • пуномоћник прилаже оверено пуномоћје лица у чије име подноси захтев;
  • законски заступник прилаже акт надлежног органа: решење о старатељству над лицем у чије име подноси захтев, родитељ уз захтев прилаже извод из матичне књиге рођених за малолетно дете;
  • уколико поднесак за лице запослено код послодавца у оквиру законског овлашћења подноси законски заступник послодавца, односно лице овлашћено од стране послодавца за подношење захтева, уз захтев прилаже решење АПР-а о упису њега као заступника послодавца у Регистар, односно оверено пуномоћје послодавца за подношење захтева.

Свака злоупотреба идентитета санкционисана је законом. Напомињемо да неовлашћено прикупљање, обрада, коришћење и употреба личних података у сврху за коју нису намењени, у смислу члана 146 Кривичног законика (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, ...35/2019), представља кривично дело.

Обавезе подносиоца захтева

Образац захтева се електронски попуњава помоћу програма Adobe Acrobat Reader и дигитално потписује квалификованим електронским сертификатом. Уколико подносилац захтева не поседује квалификовани електронски сертификат, биће у обавези да на захтев овлашћеног службеног лица РФПИО накнадно достави потписан захтев у папирном формату – у супротном, такав захтев се неће узети у даље разматрање.

Лице чији су подаци унети у образац захтева, односно лице које на основу овлашћења за заступање подноси у име другог лица захтев, под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да су подаци уписани у образац захтева истинити, да се односе на лице чији су подаци уписани у образац захтева и да су докази који су уз захтев приложени валидни, односно тачни и верни оригиналу.

Подносилац захтева је у обавези да на захтев овлашћеног службеног лица које одлучује по захтеву достави оригинале, односно оверене фотокопије доказа који су неопходни за одлучивање, а који се не могу прибавити по службеној дужности, укључујући и доказе које је приложио електронским путем. Од подносиоца захтева могу бити тражени оригинали или оверене копије и других доказа којима располаже, чије би прибављање по службеној дужности утицало на дужину трајања поступка.

Обавезе РФПИО

По примљеном електронском захтеву на e-mail адресу подносиоца захтева, унету у web образац, РФПИО доставља потврдни e-mail о успешно поднетом захтеву који садржи ID број захтева, као и датум и време његовог пријема.

Електронски захтев се заводи са датумом пријема електронског захтева и даљи поступак по захтеву спроводи се на исти начин као да је захтев поднет непосредно у службеним просторијама РФПИО или поштом.

Обрада података

У складу са чланом 103 Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС, број 18/16) којим је прописано да орган може да изврши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито у захтеву не изјави да ће те податке прибавити сама, РФПИО на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС, бр. 34/2003,...86/2019) обрађује личне податке у сврху остваривања и коришћења права из пензијског и инвалидског осигурања.

Сагласност за обраду података

Подношењем електронског захтева подносилац је сагласан да РФПИО личне податке унете у образац захтева унесе у своје евиденције, обрађује, као и да прикупља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако у обрасцу захтева подносилац изричито не изјави да ће све, односно поједине податке, који су неопходни за одлучивање по захтеву прибавити лично.

Подношење електронског захтева могуће је само уз претходну сагласност подносиоца са условима коришћења web портала е-Шалтер.

Подели

<