Усвојен Завршни рачун Фонда за 2021. годину

Image

28. 4. 2022. На седници Управног одбора Фонда ПИО, одржаној 28. априла 2022. године, разматран је и   усвојен Завршни рачун Фонда ПИО за 2021. годину. Буџет Фонда за 2021. годину утврђен је планом у износу 730,6 милијарди динара, а укупни приходи и примања остварени су у износу 732,1 милијарду динара. Значајним остварењем прихода од доприноса током 2021. године дошло је до даљег поправљања структуре финансирања, тако да у укупним приходима доприноси учествују са 84,4%, а трансфери из буџета са 14,8%.

У односу на 2020. годину остварени приходи од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање виши су за 27,4%, што је номинално повећање за 130,4 милијарде динара. Трансфери из буџета су, у поређењу са 2020. годином, нижи за 49,4%, односно за 105,9 милијарди динара.

Укупни расходи и издаци у 2021. години извршени су у износу од 724,5 милијарди динара, што је 99,2% планираних средстава. Од овог износа за исплату пензија (старосних, инвалидских и породичних), у нето износу, утрошено је 595,14 милијарди динара, док су преостала средства на расходној страни усмерена за исплату осталих права из пензијског и инвалидског осигурања, односно исплату накнада за негу и помоћ другог лица, за телесно оштећење, погребне трошкове, новчано увећање уз пензије, једнократну помоћ, здравствено осигурање пензионера и сл.

Током 2021. године обезбеђена је редовна исплата пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигруања увећаних за 5,9% почев од исплате за јануар. Такође, обезбеђена су и средства за исплату новчаног износа као увећања уз пензију корисницима чија је висина примања износила до 37.954,68 динара и свим пензионерима Фонд је исплатио једнократну помоћ од 5.900 динара.

Фонд ПИО је 2021. годину завршио са суфицитом од 7,5 милијарди динара.

Подели

<