Делатност

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање основан је Законом о пензијском и инвалидском осигурању ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђивања средстава за остваривање ових права. Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање, са правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом.


Фонд осигурава на пензијско и инвалидско осигурање сва лица која су по Закону обавезно осигурана и која су се укључила у ово осигурање, без обзира на то да ли су у питању запослени, осигураници самосталних делатности или пољопривредници; утврђује основице за плаћање доприноса у складу са Законом; обезбеђује наменско и економично коришћење средстава; обезбеђује непосредно, ефикасно, рационално и законито остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и организује обављање послова за спровођење осигурања; контролише пријављивање на осигурање, као и све податке од значаја за стицање, коришћење и престанак права; организује и спроводи пензијско и инвалидско осигурање, у складу са Законом; примењује међународне споразуме; исплаћује пензије, накнаде и друге принадлежности; обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда.

На дан 31.12.2020. године у Фонду је обавезно осигурано 2.730.887 осигураника (запослених 2.289.307, самосталних делатности 336.236, а пољопривредника 105.344).

Kорисника пензија по свим основама 31.03.2021. године је 1.681.619 (из категорије запослених 1.421.046, самосталних делатности 101.754, а пољопривредних пензионера је 158.819). По врсти права посматрано, старосних пензионера је 1.084.753 и у укупном броју пензионера учествују са 64,5%, инвалидских је 261.124 и у укупном броју учествују са 15,5%, а породичних је 335.742 и у укупном броју пензионера учествују са 20,0%.


Ради рационалног и успешног обављања делатности Фонда, као и доступности остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, у Фонду су, на функционалном и територијалном принципу, образоване организационе јединице:

  • Дирекција Фонда
  • Покрајински фонд у Новом Саду
  • Служба Дирекције Фонда
  • 35 филијала
  • 13 служби филијала
  • 122 испостава

Подели

<