Делатност

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање основан је Законом о пензијском и инвалидском осигурању ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђивања средстава за остваривање ових права. Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање, са правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом.

Фонд осигурава на пензијско и инвалидско осигурање сва лица која су по Закону обавезно осигурана и која су се укључила у ово осигурање, без обзира на то да ли су у питању запослени, осигураници самосталних делатности или пољопривредници; утврђује основице за плаћање доприноса у складу са Законом; обезбеђује наменско и економично коришћење средстава; обезбеђује непосредно, ефикасно, рационално и законито остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и организује обављање послова за спровођење осигурања; контролише пријављивање на осигурање, као и све податке од значаја за стицање, коришћење и престанак права; организује и спроводи пензијско и инвалидско осигурање, у складу са Законом; примењује међународне споразуме; исплаћује пензије, накнаде и друге принадлежности; обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда.

Фонд има oко 2.674.872 осигураника из свих категорија (запослених око 2.222.092, самосталних делатности 342.058 и осигураних пољопривредника 110.722) и преко 1.708.293 пензионера. Од укупног броја пензионера, око 1.439.962 су бивши запослени, око 97.749 пензионери самосталних делатности и око 170.582 пензионисани пољопривредници. (децембар 2019. године)

Ради рационалног и успешног обављања делатности Фонда, као и доступности остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, у Фонду су, на функционалном и територијалном принципу, образоване организационе јединице:

  • Дирекција Фонда
  • Покрајински фонд у Новом Саду
  • Служба Дирекције Фонда
  • 35 филијала
  • 13 служби филијала
  • 122 испостава

Подели

<