Саопштења

*

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 15. септембра 2023. године, измењен је члан 109, с применом од 1. јануара 2024. године, у смислу да, у случају смрти корисника права, износи пензије и новчане накнаде припадају до последњег дана у месецу у којем је корисник умро.

Фонд ПИО ће за кориснике права који су преминули почев од 1. јануара 2024. године, од банака и поверилаца тражити повраћај износа пензија и новчаних накнада који кориснику не припадају након последњег дана у месецу у којем је преминуо.

У складу са наведеним изменама, банка је обавезна да износе пензија, односно новчане накнаде који су исплаћени након последњег дана у месецу у којем је корисник преминуо, врати Фонду на његов захтев и не може из тих износа намиривати своја потраживања која евентуално има према кориснику права. Исто важи и за повериоце коме су уплаћена средства након последњег дана у месецу у којем је корисник преминуо, по основу реализације обуставе од пензије.

У складу са овом изменом, мења се и члан 111 Закона, у смислу да се породична пензија остварена по смрти корисника пензије, исплаћује најраније од првог дана наредног месеца по истеку месеца у коме је наступила смрт корисника. То значи да ће се, у случају смрти корисника пензије, почев од 1. јануара 2024. године, право на породичну пензију утврдити и исплаћивати најраније од првог дана наредног месеца по истеку месеца у коме је наступила смрт корисника, под условом да корисник породичне пензије није у том периоду у осигурању. Примера ради, ако је смрт наступила 15. марта 2024. године, право на породичну пензију припада најраније од 1. априла 2024. године.

Наведеним измена Закона решиће се проблем наплате више исплаћених износа пензије након смрти корисника права, а породице преминулог корисника неће бити оштећене.

Када се право на породичну пензију утврђује по смрти осигураника, право на породичну пензију се остварује и исплаћује од наредног дана у односу на дан смрти, под условом да је захтев поднет у року од шест месеци од дана испуњења услова прописаних за стицање права. Уколико је захтев поднет по истеку тог рока, а подносилац захтева у том периоду није био у осигурању, право на породичну пензију припада најдуже за шест месеци уназад у односу на дан подношења захтева.

Ако породичну пензију користе два или више чланова породице, па неком од њих престане право на пензију и даље ће се, сходно Закону, осталим члановима који имају право на породичну пензију поново одређивати висина пензије, која припада од првог наредног дана у односу на дан када је кориснику престало право на пензију.

Примера ради,  ако је смрт члана породице – осигураника, наступила 15. марта 2024. године, нови износ породичне пензије припада од 16. марта 2024. године.

Обрачун више исплаћених износа пензија након смрти корисника породичне пензије вршиће се у складу са решењем којим је утврђен нов износ породичне пензије. Према наведеном примеру  више исплаћени износи пензија обрачунаће се од 16. марта 2024. године.

Подели

*

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране корисника преминулих у 2024. години износиће 68.863,00 динара за све категорије корисника пензија.

Подели

*

Од уплате за јануар 2024. године важе нове основице осигурања, које су за 14,6% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 40.143 динара, а највиша пет просечних плата, односно 573.470 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 24 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 9.634,32 до 137.632,80 динара.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2024. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.

Подсећамо да право на самосталну уплату доприноса имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...) под условом да су старија од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању и да није наступио неки од случајева по основу којих се остварује право (нпр. навршење година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, инвалидност), односно, уколико је наступио неки од тих случајева, својство осигураника се може стећи само за случај који није наступио.

Својство осигураника стиче се даном подношења захтева, а на захтев се може стећи најраније 30 дана пре подношења захтева. Својство осигураника престаје даном за који се лице у захтеву определи или ако допринос не плати у року од шест месеци од дана доспелости, када му својство осигураника престаје најраније са последњим даном за који је допринос плаћен.

Доприносе по члану 15 Закона о ПИО, према подацима из децембра 2023. године, уплаћује око 20.000 грађана у целом систему Фонда ПИО.

Подели

*

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписао је Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2024. годину. Право на десетодневну бесплатну рехабилитацију у бањама и лечилиштима Србије имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, чија пензија износи до 39.850 динара, и који осим пензије немају друга лична примања и који нису користили рехабилитацију почев од огласа за 2020. годину. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31. 12. 2023. године 1€ = 117,1737 динара), под условом да збир тих пензија износи до 39.850 динара.

Уз пријаву је потребно поднети пензијски чек; доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго); попуњену пријаву са изјавом на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију по огласу у 2020, 2021, 2022. и 2023. године и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са устaновом у којој ће користити право на рехабилитацију; и расположиву медицинску документацију уколико је корисник поседује (није обавезна).

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а могу се поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања. Корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се поднoсe од 9. јануара, и закључно са 25. јануаром 2024. године.

Ранг листа пензионера који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију објављује се двадесет четвртог радног дана од дана истека огласа, а на ранг листу се може поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана њеног објављивања на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од пет дана размотри поднете приговоре, обавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију, коју објављују на огласним таблама организација корисника пензија /Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност”/, Дирекције Фонда, Покрајинског фонда и филијалa Фонда.

Подели

<