Саопштења

*

Фонд ПИО обавештен је да су изнова активне преваре пензионера којима се злоупотребљавају име и углед Фонда. У више градова - Аранђеловцу, Врању, Ћуприји, Крагујевцу, ... непознате особе наводе пензионере да потписују одређене уговоре и овлашћења са образложењем да се ради о захтеву за повећање пензије. Наглашавамо да је ова активност неоснована и да може проузроковати накнадне трошкове за пензионере и апелујемо на пензионере да у своје домове не примају особе које се представљају као радници Фонда и да, уколико им неко са таквим образложењем дође на врата, то одмах пријаве надлежнима у МУП-у  Србије.

Подели

*

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписао је Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2022. годину. Право на десетодневну бесплатну рехабилитацију у бањама и лечилиштима Србије имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, са пребивалиштем на територији Републике Србије, чија пензија износи до 30.978 динара, и који осим пензије немају друга лична примања. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 1. 4. 2022. године 1€ = 117,7507 динара), под условом да збир тих пензија износи до 30.978 динара.

Уз пријаву је потребно поднети: пензијски чек; доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго); попуњену пријаву са изјавом на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију у 2020. и 2021. години и да овлашћује Фонд ПИО да у његово име и за његов рачун може да закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију. Корисник може да приложи и расположиву медицинску документацију, уколико је поседује.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а могу се поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања. Корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Пријаве на оглас подносе се од 5. априла, закључно са 21. априлом 2022. године.

Ранг листа пензионера који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију објављује се двадесет првог радног дана од дана истека огласа. На ранг листу се може поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана њеног објављивања на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од пет радних дана размотри приговоре и утврди коначну ранг листу.

У поступку пријављивања, удружења пензионера и пензионери су у обавези да се придржавају свих прописаних мера безбедносно-здравствене заштите.

Подели

*

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 12. априла 2022. године у Новом Саду, од 9 до 16.00 часова (просторије Покрајинског фонда у Новом Саду, Житни трг 3) и 13. априла 2022. године у Београду, од 9 до 16.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).

На овим разговорима ће саветодавци из аустријског Завода за пензијско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Аустрије.

Сви заинтересовани су у обавези да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.

Приликом доласка требало би да понесу сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.

Подели

*

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање данас почиње са исплатом новчане помоћи у износу од 20.000,00 динара свим корисницима пензија – онима који пензију примају преко текућих рачуна, као и онима који своје принадлежности добијају на кућне адресе и на шалтерима пошта.

Исплата ће трајати неколико дана, а ову новчану помоћ добиће сви корисници којима је решењем о остваривању права утврђен датум коришћења закључно са 31. јануаром 2022, без обзира на датум доношења решења. Корисницима који су право остварили закључно са 31. јануаром ове године а нису обухваћени исплатом од 10. фебруара, помоћ биће ће бити исплаћена једнократно, након успостављања исплате пензија.

Поред пензионера, помоћ од 20.000,00 динара добиће и корисници права на привремену накнаду − инвалиди рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, и инвалидна деца – корисници привремене накнаде код Фонда.

Подсећамо да је почела и исплата јануарских пензија, усклађених за 5,5 одсто, и корисницима из категорије запослених, док су пољопривредни и војни пензионери, као и корисници из категорије самосталних делатности своје увећане јануарске пензије већ примили.

Подели

*

У складу са Закључком Владе Републике Србије од 20. јануара 2022. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање извршиће исплату новчане помоћи у износу од 20.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда.

Исплата новчане помоћи од 20.000,00 динара почеће 10. фебруара ове године за све кориснике којима је решењем о остваривању права утврђен датум коришћења закључно са 31. јануаром 2022, без обзира на датум доношења решења. Исплата помоћи корисницима који су право остварили закључно са 31. јануаром ове године а нису обухваћени исплатом од 10. фебруара, биће извршена једнократно, након успостављања исплате пензија.

Корисници који испуњавају услове у складу са овим Закључком Владе, као и приликом ранијих исплата новчане помоћи, неће морати да се пријављују, већ ће им новац аутоматски бити исплаћен.

Подели

*

Од уплате за јануар 2022. године важе нове основице осигурања, које су за 8,72% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 30.880 динар, а највиша пет просечних плата, односно 441.140 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 25 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 7.720,00 до 110.285,00 динара.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2022. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.

Подсећамо да право на самосталну уплату доприноса имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...) под условом да су старија од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању и да није наступио неки од случајева по основу којих се остварује право (нпр. навршење година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, инвалидност), односно, уколико је наступио неки од тих случајева, својство осигураника се може стећи само за случај који није наступио.

Подели

<