Органи управљања

Фондом управљају представници осигураника, послодаваца и корисника права.

Органи Фонда су:

 • Управни одбор 
 • директор Фонда

Управни одбор Фонда

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 75/14), који је ступио на снагу 29. јула 2014. године, дефинисано је да Управни одбор Фонда има 7 чланова, које именује и разрешава Влада Републике Србије и то:

 • четири члана на предлог министра надлежног за послове пензијског и инвалидског осигурања и министра надлежног за послове финансија;
 • једног члана из реда осигураника, на предлог репрезентативног синдиката основаног на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад и који има највећи број чланова;
 • једног члана из реда послодаваца, на предлог репрезентативног удружења послодаваца основаног на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад и који има највећи број чланова;
 • једног члана из реда корисника права на предлог савеза пензионера основаног на нивоу Републике који има највећи број чланова. 

 

Председник Управног одбора Фонда је Данило Вујичић (Влада Републике Србије).

  Danilo Vujii sajt 


Састав Управног одбора: 

 1. Данило Вујичић, в. д. председника УО (Влада Републике Србије)
 2. Весна Ковачевић Станковић, в. д. заменика председника УО (Унија послодаваца Србије)
 3. Вук Вујановић, в. д. члана (Влада Републике Србије)
 4. Томислав Станковић, в. д. члана (Влада Републике Србије)
 5. Марко Којић, в. д. члана (Влада Републике Србије)
 6. Љубисав Орбовић, в. д. члана (Савез самосталних синдиката Србије)
 7. Милан Ненадић, в. д. члана (Савез пензионера Србије)

Начин рада и друга питања од значаја за рад Управног одбора уређују се Статутом и општим актом Фонда.

Управни одбор, поред послова утврђених Законом о пензијском и инвалидском осигурању, обавља и следеће послове:   

 • доноси статут и друге опште акте Фонда;
 • доноси акт о организацији Фонда;
 • утврђује основице за плаћање доприноса за поједине категорије осигураника, уз сагласност Владе Републике Србије;
 • доноси финансијски план и завршни рачун Фонда;
 • усваја Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Фонда;
 • доноси средњорочне и годишње програме рада;
 • одлучује о пословању Фонда;
 • спроводи конкурс о именовању директора Фонда;
 • обезбеђује наменско и економично коришћење средстава Фонда и стара се о увећању средстава на економским основама;
 • одлучује о оснивању другог правног лица;
 • доноси опште акте за спровођење система обавезног пензијског и инвалидског осигурања;
 • предлаже акт о утврђивању професионалних болести, телесних оштећења и послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;
 • одлучује о поверавању управних, аналитичких, финансијских, административних, техничких и других послова другим организацијама, као и о обављању тих послова за друге организације;
 • доноси пословник о раду;
 • образује комисије и друга радна тела;
 • утврђује месечну накнаду члановима Управног одбора;
 • одлучује о другим питањима и обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда

Влада Републике Србије даје сагласност на Статут Фонда и годишњи програм рада Фонда.

Управни одбор подноси Влади Републике Србије извештај о раду и извештај о финансијском пословању Фонда за претходну годину најкасније месец дана од дана доношења одлуке о завршном рачуну.

Овлашћења и дужности председника Управног одбора утврђени су чланом 18. Статута Фонда („Сл. гласник РС”, бр. 48/21):

 • представља Управни одбор,
 • сазива седнице Управног одбора,
 • предлаже дневни ред и председава седницама,
 • покреће расправу о одређеним питањима из надлежности Управног одбора,
 • потписује акте које доноси Управни одбор,
 • закључује уговор о раду са директором Фонда и директором Покрајинског фонда,

обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда.

 

Директор Фонда

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање је Реља Огњеновић.

 

Директор:

 • организује рад и пословање Фонда и одговара за законитост рада Фонда;
 • представља и заступа Фонд;
 • спроводи одлуке Управног одбора Фонда;
 • доноси акт о организацији и систематизацији запослених у Фонду, уз сагласност Управног одбора;
 • руководи радом запослених у Фонду;
 • врши наредбодавне функције за извршење финансијског плана Фонда;
 • стара се о извршавању финансијског плана и плана јавних набавки;
 • предлаже општа акта која доноси Управни одбор Фонда;
 • доноси решења у другом степену о правима из пензијског и инвалидског осигурања и у поступку ревизије;
 • спроводи одлуке и друга општа акта која доноси Управни одбор Фонда;
 • доноси општа акта у складу са Законом и Статутом;
 • одлучује о привременом пласману слободних средстава у складу са Законом;
 • доноси решење о усклађивању вредности општег бода, решење о усклађивању пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања, решење о одређивању основица осигурања на које се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање, решење о претходном усклађивању пензија за одређене категорије осигураника, решење о висини накнаде погребних трошкова;
 • доноси решења којима се омогућава трајни и непрекидни приступ подацима Фонда;
 • координира рад Дирекције Фонда, Покрајинског фонда и Службе Дирекције Фонда;
 • одлучује о заснивању радног односа, као и о правима, обавезама и одговорности запослених у Фонду;
 • обезбеђује остваривање јавности рада Фонда;
 • учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања;
 • обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда.
   

Директора Фонда, по спроведеном конкурсу, именује Управни одбор Фонда, уз претходну сагласност Владе Републике Србије, на четири године. Директор Фонда истовремено је и директор стручне службе Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Подели

<