Финансије

Приходи и расходи Фонда дефинисани су Законом о пензијском и инвалидском осигурању. За обавезе Фонда у вези са остваривањем права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања гарант је Република Србија. Финансијски план Фонда, на предлог Управног одбора, усваја Народна скупштина у оквиру буџета.
 

Финансијски план РФ ПИО за 2023. годину предвиђа укупне приходе и примања у износу 899,48 милијарди динара. Очекивани приходи од доприноса су 698,41 милијарда динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 24 одсто. Од укупних расхода и издатака за 2023. годину,  за исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања планирано је 879,56 милијарди динара. 

Финансијски извештај РФ ПИО за 2021. годину - укупни приходи и примања остварени су у износу 732,1 милијардa динара. Приходи од доприноса су 605,4 милијардe динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 25,5 одсто. Укупни расходи и издаци за 2021. годину остварени су у износу 724,4 милијардe динарa, од чега је на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошено 705,3 милијарде динара.

 

Подели

<