Финансије

 

 

Приходи и расходи Фонда дефинисани су Законом о пензијском и инвалидском осигурању. За обавезе Фонда у вези са остваривањем права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања гарант је Република Србија. Финансијски план Фонда, на предлог Управног одбора, усваја Народна скупштина у оквиру буџета.

Финансијски план РФ ПИО за 2020. годину предвиђа укупне приходе и примања у износу 696,9 милијарди динара. Очекивани приходи од доприноса су 527,7 милијарди динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 25,5 одсто. Од укупних расхода и издатака за 2020. годину,  за исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања планирано је 678,3 милијарде динара. 

Финансијски извештај РФ ПИО за 2018. годину - укупни приходи и примања остварени су у износу 615,99 милијарди динара. Приходи од доприноса су 433,59 милијарди динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 26 одсто. Укупни расходи и издаци за 2018. годину остварени су у износу 614,01 милијарда динарa, од чега је на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошено 605,99 милијарди динара

Подели

<