Финансије

Приходи и расходи Фонда дефинисани су Законом о пензијском и инвалидском осигурању. За обавезе Фонда у вези са остваривањем права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања гарант је Република Србија. Финансијски план Фонда, на предлог Управног одбора, усваја Народна скупштина у оквиру буџета.
 

Финансијски план РФ ПИО за 2022. годину предвиђа укупне приходе и примања у износу 789,97 милијарди динара. Очекивани приходи од доприноса су 662,4 милијарде динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 25 одсто. Од укупних расхода и издатака за 2022. годину,  за исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања планирано је 771,63 милијарде динара. 

Финансијски извештај РФ ПИО за 2020. годину - укупни приходи и примања остварени су у износу 704,3 милијарде динара. Приходи од доприноса су 482,8 милијарди динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 25,5 одсто. Укупни расходи и издаци за 2020. годину остварени су у износу 696,0 милијарди динарa, од чега је на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошено 681,3 милијарде динара.

 

Подели

<