Речник појмова

Значење појединих појмова из области пензијског и инвалидског осигурања

В | Г | Д | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | У | Ф | Ч

 

Вештачење – утврђивање медицинских чињеница од значаја за остваривање права применом прописа из пензијског и инвалидског осигурања и других прописа, као и узрока и датума њиховог настанка


Годишњи лични коефицијент
 – однос укупне зараде осигураника, односно основице осигурања почев од 1. јануара 1970. године за сваку календарску годину и просечне годишње зараде у Републици за исту календарску годину

Губитак радне способности (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – потпуна и трајна неспособност осигураника за обављање свог, односно другог одговарајућег посла, ако се преквалификацијом или доквалификацијом не може оспособити за други одговарајући посао са пуним радним временом


Добровољно пензијско и инвалидско осигурање – осигурање којим се, на основу уговора, могу обезбедити права за случај старости, инвалидности, смрти и телесног оштећења

Додатни допринос – прописани проценти у којима се обрачунавају и плаћају доприноси за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

Друга категорија инвалидности (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – постојање преостале радне способности за обављање свог посла или другог одговарајућег посла најмање са половином радног времена

Други одговарајући посао (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – посао који је, према стручној спреми и преосталој радној способности, осигураник способан да обавља пуно радно време, с радним напором који не погоршава његово здравствено стање, односно посао за који се преквалификацијом или доквалификацијом може оспособити


Инвалид рада (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – осигураник који права из пензијског и инвалидског осигурања остварује за случај инвалидности

Инвалидност – потпуни губитак радне способности због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом

Инвалидност (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – трајно смањење или губитак способности за рад на свом послу због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом


Корисник права – лице које је остварило право из пензијског и инвалидског осигурања


Лични бод – део формуле за утврђивање висине пензије – производ личног коефицијента и пензијског стажа осигураника

Лични коефицијент – количник збира годишњих личних коефицијената и периода (године, месеци и дани) за који су обрачунати, с тим што се свака година рачуна као 1, сваки месец 0,0833, а сваки дан као 0,00278


Матична евиденција – евиденција података о осигураницима, корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања и обвезницима уплате доприноса

Месечна основица доприноса – износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања


Највиша годишња основица доприноса – највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси по свим основима за календарску годину осигурања

Највиша месечна основица доприноса – највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања

Највиши износ пензије – износ пензије ограничен прописаном лимитираном висином личног коефицијента

Најнижа месечна основица доприноса – најнижи износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања

Најнижи износ пензије – износ пензије који припада кориснику чија је старосна или инвалидска пензија мања од тог износа

Накнада зараде због рада са скраћеним радним временом (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – накнада инвалида рада друге категорије инвалидности за време док ради према преосталој радној способности на радном месту, односно на послу који му је обезбеђен, одређена у висини разлике између зараде коју остварује радећи са скраћеним временом и зараде коју би остварио радећи на истом радном месту, односно послу са пуним радним временом

Накнада због мање зараде на другом одговарајућем послу (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – новчана накнада зараде осигураника друге и треће категорије инвалидности, осигураника с преосталом радном способношћу, односно осигураника код кога је утврђена опасност од настанка инвалидности одређена у висини разлике између валоризованог просечног месечног износа зараде коју је остварио у последњој години осигурања која претходи години у којој је настала инвалидност и просечног месечног износа зараде коју он остварује на другом одговарајућем послу


Обавезан контролни преглед – обавезан преглед корисника права по основу инвалидности, који одређује орган вештачења, због могућих промена у стању инвалидности које су од утицаја на право

Обавезно пензијско и инвалидско осигурање – "осигурање по сили закона" којим се обезбеђују права за случај старости, инвалидности, смрти и телесног оштећења

Обвезник доприноса – осигураник и послодавац или исплатилац прихода на чији терет се плаћа допринос

Обвезник обрачунавања, односно плаћања доприноса – осигураник и послодавац, односно други исплатилац прихода који је дужан да обрачуна, односно плати допринос у своје име и у своју корист или у своје име, а у корист осигураника

Обустава исплате – прекид исплате пензије, односно новчане накнаде кориснику права у прописаним случајевима

Одређена категорија осигураника – осигураници који стичу и остварују право на пензију под посебним условима
Опасност од настанка инвалидности (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – утицај услова рада, без обзира на мере заштите на раду, на здравствено стање и радну способност осигураника у толикој мери да постоје основани изгледи да ће код њега, ако настави да ради на том послу, у догледно време наступити инвалидност

Општи бод – номинални износ који се добија као количник збира пензија и збира личних бодова свих корисника старосне и инвалидске пензије који су право на пензију остварили у периоду од 1. јануара 2001. године до 30. јуна 2002. године, а који се усклађује на начин који је прописан за усклађивање пензија

Орган вештачења – стручни орган Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – лекар вештак који даје налаз, мишљење и оцену о постојању медицинских чињеница и узроку и датуму њиховог настанка

Осигураник – лице које је обавезно осигурано или је било обавезно осигурано на пензијско и инвалидско осигурање, односно лице које се укључило у ово осигурање

Основица доприноса – износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси


Пензијски основ – месечни просек зараде, односно основице осигурања осигураника у било којих узастопних 10 година осигурања које су за њега најповољније, у било којих узастопних пет година осигурања које су за њега најповољније, односно у календарској години која претходи години остваривања права на пензију

Пензијски стаж – време проведено у осигурању (стаж осигурања) и време које се рачуна као посебан стаж
Пензијски стаж који се додаје – обрачунска категорија која је од утицаја на утврђивање висине инвалидске пензије – део пензијског стажа који осигуранику недостаје до навршења година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, исказан у прегледу обрачуна пензије (који је саставни део решења којим је утврђено право) као "додати стаж за инвалидност"

Повреда на раду – повреда осигураника која се догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је осигуран, проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког стања организма. Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на описани начин коју осигураник претрпи при обављању посла на који није распоређен, али који обавља у интересу послодавца код кога је запослен, као и повреда коју претрпи на редовном путу од стана до места рада или обрнуто, на путу предузетом ради извршавања службених послова и на путу предузетом ради ступања на рад, као и у другим случајевима утврђеним законом

Посебан стаж – време које није покривено плаћеним доприносима, а које се рачуна у посебан стаж, и то у једноструком или у двоструком трајању

Потреба за помоћи и негом другог лица – неопходност помоћи и неге осигуранику, односно кориснику пензије који постане непокретан, или који, због тежине и природе трајних болести и болесног стања, није способан да се самостално креће ни у оквиру стана уз употребу одговарајућих помагала, нити да се самостално храни, свлачи, облачи, одржава основну личну хигијену, или је слепо лице које је изгубило осећај светлости са тачном пројекцијом, или је лице које постиже вид са корекцијом до 0,05

Право опције – право избора између самосталних и сразмерних пензија, утврђених према правним прописима држава уговорница, у складу са одредбама међународног уговора о социјалном осигурању

Прва категорија инвалидности (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – постојање губитка радне способности

Пребивалиште – место у коме се лице настанило са намером да у њему стално живи

Преостала радна способност (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – способност осигураника да, с нормалним радним напором, који не угрожава његово здравствено стање, ради на другом одговарајућем послу пуно радно време, односно који се преквалификацијом или доквалификацијом за то може оспособити

Привремена накнада (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) - новчана накнада зараде осигураника друге и треће категорије инвалидности, односно осигураника са преосталом радном способношћу за време од дана настанка инвалидности до дана распоређивања, односно запослења на другом одговарајућем послу и од дана завршене преквалификације или доквалификације до дана распоређивања, односно запослења на другом одговарајућем послу

Привремено решење – решење о утврђивању права из пензијског и инвалидског осигурања које је оглашено привременим јер су, у тренутку његовог доношења, недостајали одређени подаци од значаја за утврђивање права
Професионалне болести – одређене болести настале у току осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник обављао


Свој посао (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – посао који је осигураник обављао, односно на основу кога је био обавезно осигуран непосредно пре настанка инвалидности

Смањење радне способности (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – немогућност осигураника да, с нормалним радним напором, који не угрожава његово здравствено стање, ради на свом послу пуно радно време

Сразмерни део пензије – износ пензије утврђен применом одредаба међународног уговора о социјалном осигурању, који је сразмеран односу између пензијског стажа навршеног искључиво према правним прописима једне државе уговорнице и укупног пензијског стажа који је узет у обзир за обрачун пензије

Стаж осигурања – време проведено у осигурању за које је плаћен допринос у складу са прописима којима је регулисано или било регулисано плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

Стаж осигурања који се рачуна са ефективним трајањем – време проведено у осигурању за које је плаћен допринос, које се рачуна у ефективном трајању

Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем – време проведено на нарочито тешким, опасним и за здравље штетним радним местима, односно пословима и на радним местима, односно пословима на којима се, после навршења одређених година живота, не може успешно обављати професионална делатност, за које је плаћен додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање

Стопа доприноса – прописани проценти у којима се обрачунавају и плаћају доприноси


Телесно оштећење – губитак, битније оштећење или знатна онеспособљеност појединих органа или делова тела, што отежава нормалну активност организма и изискује веће напоре у остваривању животних потреба, без обзира на то да ли проузрокује или не проузрокује инвалидност

Трећа категорија инвалидности (појам коришћен у прописима из пензијског и инвалидског осигурања који су се примењивали до 10. априла 2003. године) – постојање преостале радне способности за обављање другог одговарајућег посла са пуним радним временом


Увећање стажа осигурања, односно пензијског стажа за осигураника жену – обрачунска категорија која је од утицаја на утврђивање висине старосне, односно инвалидске пензије, одређена процентуално, исказана у прегледу обрачуна пензије (који је саставни део решења којим је утврђено право) као "додати стаж за жене"

Удова или удовац – надживели брачни друг – брачни друг умрлог осигураника, односно корисника права

Усклађивање – периодично повећање, односно умањење пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања, које се врши на прописани начин


Фонд – правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у коме се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђују средства за то осигурање
Члан породице – брачни друг, дете (брачно, ванбрачно, усвојено, пасторче које је осигураник, односно корисник права издржавао), унуче, брат, сестра и друго дете без родитеља, дете које има једног или оба родитеља који су потпуно неспособни за рад, а које је осигураник, односно корисник права издржавао и родитељ (отац, мајка, очух, маћеха и усвојилац којег је осигураник, односно корисник права издржавао)


Члан уже породице – брачни друг и дете рођено у браку или ван брака, усвојено дете, пасторче и унуче

Члан шире породице – родитељ (отац, мајка, очух, маћеха и усвојилац), брат, сестра и друго дете без родитеља, односно дете која има једног или оба родитеља који су потпуно неспособни за рад, а које је осигураник, односно корисник права издржавао

Подели

<