Самостална уплата доприноса (члан 15)

Можете се сами укључити у обавезно пензијско и инвалидско осигурање, што вам је омогућено чланом 15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Право имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...), под условом да су старија од 15 година са пребивалиштем у Србији.

Бира се једна од 13 понуђених основица осигурања, независно од школске спреме. Најнижа основица износи 35% просечне републичке зараде у претходном тромесечју, а највиша пет таквих просека. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање је 25,5%. Допринос се уплаћује (уплатницом, на шалтерима пошта или банака) до 15. у месецу, за претходни месец. Одабрана основица се може променити у нижу или вишу, али искључиво у оквиру 13 понуђених (промена изабране основице могућа је једино уз подношење одговарајућег захтева).

Документација потребна за укључивање у обавезно пензијско и инвалидско осигурање:

 • Попуњен образац захтева (добија се у филијали или на сајту Фонда www.pio.rs)
 • Фотокопија личне карте, уз потписану сагласност подносиоца захтева
 • Фотокопија радне књижице (за осигуранике који је поседују)
 • Образац М пријава на осигурање, непопуњен
 • Ако сте били осигураник самосталних делатности - уверење о обављању самосталне делатности
 • Ако сте били пријављени у Националној служби за запошљавање - потврда о периодима евиденције

Остале информације:

 • Уплата доприноса по члану 15 не подразумева здравствено осигурање
 • Својство осигураника стиче се даном подношења захтева, а најраније 30 дана пре подношења захтева
 • О новим износима доприноса морате се сами информисати у надлежној филијали или на сајту Фонда
 • Уколико нећете више да уплаћујете доприносе по члану 15 морате поднети захтев за престанак осигурања
 • Подношење захтева за стицање права на старосну или инвалидску пензију сматра се захтевом за престанак својства осигураника по члану 15
 • Корисници права на накнаду и стаж код Националне службе за запошљавање не могу се укључити у обавезно пензијско и инвалидско осигурање по члану 15
 • Лица која нису била обавезно осигурана у неком ранијем периоду не могу по члану 15 извршити уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за тај период
 • Корисници пензије не могу се укључити у обавезно осигурање по члану 15
 • Лица која су се укључила у обавезно осигурање по члану 15 и  уплатила доприноса, не могу тражити повраћај тих средстава у случају да остваре нека друга права из пензијског и инвалидског осигурања
 • Не може се бити осигуран по два основа. Осигурање по члану 15 аутоматски престаје ако се ради по уговору о делу или другом уговору којим се примају уговорене накнаде. Уколико се то деси, може се поднети захтев за повраћај доприноса који сте сами уплатили. За поновно укључивање у осигурање по члану 15 мора се поднети нови захтев
 • Свакако се исплати укључење у обавезно осигурање и самостално плаћање доприноса, ако се тиме пре добија пензија, него чекање испуњења старосних услова
 • Све информације о правима и обавезама по основу самосталне уплате доприноса могу се добити у служби правне помоћи у филијалама Фонда.

Подели

<