Стаж

Пензијски стаж

Пензијски стаж на основу кога се стичу и остварују права из пензијског и инвалидског осигурања обухвата време које се рачуна у стаж осигурања и посебан стаж у складу са важећим прописима, као и време које је, као стаж осигурања и посебан стаж, рачунато у пензијски стаж према прописима који су били на снази до дана ступања на снагу важећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

У стаж осигурања, осигуранику се рачуна време за које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање по било ком основу за који постоји обавеза плаћања доприноса у складу са законом.

Посебан стаж обухвата периоде ван рада који се рачунају у пензијски стаж у двоструком или једноструком трајању.

Приликом одређивања да ли неко лице испуњава законом прописане услове за стицање права на пензију рачуна се само стаж осигурања, док је посебан стаж од утицаја само на висину права, односно висину пензије.

Стаж осигурања

 1. Стаж осигурања који се рачуна са ефективним трајањем
 • време проведено на раду, односно у осигурању у ефективном трајању;
 • време за које осигураник, у складу с прописима о раду и запошљавању, прима новчану накнаду за коју је плаћен допринос;
 • време које осигураник, у складу са прописима о раду, проведе на обављању привремених и повремених послова, као и време које осигураник проведе на обављању привремених и повремених послова преко омладинских задруга, за које је плаћен допринос;
 • време за које је лице укључено у обавезно осигурање (по члану 15. ЗПИО) уплаћивало допринос;
 • време за које је осигураник који обавља послове по основу уговора, остварио уговорену накнаду за коју је плаћен допринос. Стаж осигурања сразмерно се утврђује на тај начин што се износ уговорене накнаде на коју се плаћа порез у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана дели са најнижом основицом за плаћање доприноса која важи у моменту уплате доприноса и тако утврђен стаж осигурања у једној календарској години може износити највише 12 месеци;
 • време које је осигураник провео у својству војног осигураника;
 • време за које је осигураник самосталних делатности привремено обуставио обављање делатности, ако је за то време уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

* Напомена: За осигуранике којима је износ обавезе уплате доприноса утврђивао Фонд и када је обавеза уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на најнижу основицу осигурања извршена по истеку рока утврђеног законом, у стаж осигурања се утврђује време на које се уплата доприноса односи, тако што се износ уплаћеног доприноса доводи у однос са најнижом месечном основицом важећом у моменту уплате доприноса, у складу са законом.

      2. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

 • Осигуранику који ради на нарочито тешким, опасним и за здравље штетним радним местима, односно пословима и осигуранику који ради на радним местима, односно пословима на којима после навршења одређених година живота не може успешно обављати своју професионалну делатност, стаж осигурања у ефективном трајању рачуна се са увећаним трајањем. Степен увећања стажа осигурања зависи од тежине, опасности и штетности рада, односно од природе посла, а може износити највише 50%;
 • Стаж осигурања са увећаним трајањем рачуна се и осигураницима који су на раду, по основу кога су били обавезно осигурани, провели радећи као: осигураници с телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до шесте групе, цивилни инвалиди рата од прве до шесте групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, од параплегије и церебралне и дечије парализе и од мултиплекс склерозе.

Овој категорији осигураника сваких 12 месеци ефективно проведених на раду по основу кога су осигурани рачуна се као 15 месеци стажа осигурања.

 • Стаж осигурања рачуна се са увећаним трајањем под условом да је осигураник на таквим радним местима односно пословима ефективно провео укупно најмање 10 година, односно укупно најмање пет година ако му је утврђена инвалидност.

Стаж осигурања се увећава само за време које је ефективно проведено на раду.

Посебан стаж

 • осигуранику - жени која је родила треће дете, по том основу урачунава се у посебан стаж време у трајању од две године
 • осигуранику, односно лицу у посебан стаж у двоструком трајању рачуна се време које је провео у акцијама и заробљеништву вршећи војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за циљеве државне безбедности
 • осигуранику, односно лицу у посебан стаж у једноструком трајању рачуна се време проведено на лечењу и медицинској рехабилитацији услед болести или повреда задобијених у акцијама и заробљеништву вршећи војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за циљеве државне безбедности

* Напомена: Од 01.01.2032. године осигуранику – жени урачунава се у посебан стаж време у трајању од:

 • шест месеци, која је родила једно дете;
 • годину дана. која је родила двоје деце.

Виртуелни шалтер за грађане

Грађани који су укључени у обавезно социјално осигурање и имају важећу личну карту могу остварити електронски увид у своје податке из базе матичне евиденције Фонда ПИО, односно могу преко интернет портала видети да ли им послодавци плаћају доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и у ком износу, да ли су пријављени, односно одјављени и с којим датумима, да ли су евентуалне промене ажуриране у бази Фонда и сл. Увид у податке у бази Фонда може се остварити неограничен број пута и та услуга је бесплатна. Овакви подаци и информације и до сада су могли да се добију, али само доласком на шалтер филијале Фонда.

Да би се обезбедила пуна сигурност и заштита личних података корисника ове услуге, РФ ПИО је предвидео шифре, односно пин кодове који се узимају на шалтеру Фонда једном, и користе трајно. У случају да их изгубе, грађани могу тражити нову шифру. Укуцавањем јединственог матичног броја и пин кода на порталу Фонда: https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/login/ заинтересовани добија на увид своје податке. 

Пин кодови се издају у филијалама и службама филијала и због сигурности и заштите личних података се не достављају електронским путем. Грађани који се определе за овај сервис, а имају неке нејасноће или дилеме, могу нас контактирати електронски, преко мејл адресе kontakt@pio.rs и добиће одговоре.

Преко електронских сервиса настојимо да поједноставимо и убрзамо наше услуге и комуникацију са грађанима учинимо што лагоднијом и доступнијом.

Укинута обавеза послодаваца да подносе М4 обрасце  

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.
Податке о стажу осигурања, оствареној заради и уплаћеним доприносима за ПИО за 2018. годину, и податке о уговореним накнадама и висини уплаћених доприноса за ПИО за 2019. годину, Фонд ће преузимати у матичну евиденцију на основу података о основицама и уплатама доприноса за ПИО које добија од Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
Послодавци који нису поднели пријаве М-4 за 2017. и раније године и пријаве М-УН за 2018. и раније године, дужни су да их поднесу на обрасцима који су важили до 31.12.2018. године.

Утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса

Утврђивање стажа осигурања зараде, накнаде зараде односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса  за 2018. и наредне године за запослене, лица која обављају привремене и повремене послове и кориснике новчане накнаде

Подаци о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања и висини уплаћеног доприноса за 2018. и наредне године се уносе у матичну евиденцију у електронској форми на основу службених евиденција Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Пореске управе, Фонда, као и на основу јавних исправа и других доказа заснованих на документацији и евиденцијама које се воде у складу са законом, достављених у електронској форми путем средстава за електронску обраду података или на други начин.

За 2018. и наредне године не постоји обавеза послодавца да Фонду подносе захтев за предају пријава М-4.

Утврђивање стажа осигурања зараде, накнаде зараде односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за 2017. и раније године за запослене, лица која обављају привремене и повремене послове и кориснике новчане накнаде

Подаци о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања за.2017. и раније године утврђује се путем образаца пријаве података М-4, М-4к,  М-8, М-8к.

Обвезник подношења пријава М-4 за 2017. и раније године дужан је да поднесе захтев за предају ових пријава.

Уз захтев и пријаве М-4, М-4к, М-8, М-8к за 2015. 2016. и 2017. годину, не доставља се финансијска и кадровска документација,.

Уз захтев и пријаве М-4, М-4к, М-8, М-8к за 2014. и раније године доставља се и финансијска и кадровска документација.

Обвезник подношења пријаве М-4, М-4к, М-8, М-8к,  захтев за предају ових пријава за 2014. и раније године подноси у папирном облику, а за 2015. 2016. и 2017. годину може се поднети електронским путем или у папирном облику.

Електронско подношење захтева врши се путем електронског сервиса Фонда „електронска предаја пријаве М-4 (е М-4)“ преко сајта Фонда.

Уз електронски поднет захтев, обвезник одмах или накнадно, доставља електронски формирану пријаву М-4 у ПДФ формату дигитално потписану.

У случају да пријава М-4 у ПДФ формату није потписана од лица запосленог код послодавца већ од лица које не ради код послодавца а које је послодавац овластио за његово потписивање (Агенција за књиговодствене услуге), уз пријаву М-4 мора бити достављено и овлашћење послодавца за то лице.

Подношење захтева попуњених у папирном облику врши се преко организационих јединица Фонда. Уз захтев поднет у папирном облику достављају се пријаве М-4, попуњене у папирном облику.

Утврђивање стажа осигурања по основу уговорене накнаде, висине уговорене накнаде и висине уплаћеног доприноса за 2019. и наредне године за лица која обављају послове по основу уговора о делу односно послове по основу ауторског уговора, као  и послове по основу других уговора

Подаци о о уплати доприноса по основу уговорене накнаде и стажа осигурања по том основу за.2019. и наредне године утврђује се односно уносе у матичну евиденцију у електронској форми на основу службених евиденција Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Пореске управе и Фонда.

За 2019. и наредне године не постоји обавеза осигураника да Фонду подноси захтев за утврђивање стажа осигурања по основу остварених уговорених накнада, као ни обавеза послодавца да подноси Фонду пријаве М-УН и М-УНК.

Утврђивање стажа осигурања по основу уговорене накнаде, висине уговорене накнаде и висине уплаћеног доприноса  за 2018. и раније године за лица која обављају послове по основу уговора о делу односно послове по основу ауторског уговора, као  и послове по основу других уговора

Подаци о висини уговорене накнаде  и уплаћеном доприносу за 2018. и раније године уносе се у матичну евиденцију на основу пријаве М-УН и М-УНК коју подноси исплатилац уговорене накнаде.

Подаци о стажу осигурања оствареном по основу уговорене накнаде уносе се у матичну евиденцију на основу пријаве М-4УН и М-8УН, коју Фонд сачињава на захтев осигураника

Уз пријаве М-УН и М-УНК за 2015. 2016. и 2017. и 2018. годину, не доставља се финансијска  документација,.

Уз пријаве М-УН и М-УНК за 2014. и раније године доставља се финансијска документација.

Утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за 2018. и наредне године за лица која обављају самосталну делатност и пољопривреднике

 • Предузетници и пољопривредници који исплаћују личну зараду и оснивачи који су у радном односу у свом привредном друштву

Подаци о о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања и висини уплаћеног доприноса за 2018. и наредне године утврђују се односно уносе у матичну евиденцију у електронској форми на основу службених евиденција Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Пореске управе, Фонда, као и на основу јавних исправа и других доказа заснованих на документацији и евиденцијама које се воде у складу са законом, достављених у електронској форми путем средстава за електронску обраду података или на други начин.

За 2018. и наредне године не постоји обавеза подношења пријава М-4СП.                      

 • Предузетници и пољопривредници који доприносе утврђују самоопорезивањем

Подаци о о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања и висини уплаћеног доприноса за 2018. и наредне године утврђују се односно уносе у матичну евиденцију на основу попуњене пореске пријаве ППДГ-1С и доказа о плаћеном доприносу (уплатница или извод из банке).

За 2018. и наредне године не постоји обавеза подношења пријава М-4СП.

 • Оснивачи привредног друштва који није у радном односу у свом привредном друштву

Подаци о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања за 2018. и наредне године за утврђују се на основу попуњене пореске пријаве ПП ОД-О и доказа о плаћеном доприносу (уплатница или извод из банке).

За 2018. и наредне године не постоји обавеза подношења пријава М-4СП.

 • Осигураници самосталних делатности и пољопривредници за које обавезу уплате доприноса утврђује решењем Пореска управа

Подаци о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања за 2018.  и наредне године уносе се у матичну евиденцију на основу уверења Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање.

Утврђивање стажа осигурања зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за 2017. и раније године за лица која обављају самосталну делатност и пољопривреднике

 • Предузетници и пољопривредници који исплаћују личну зараду и оснивачи који су у радном односу у свом привредном друштву

Подаци о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања за 2017. и раније године утврђује се путем образаца пријаве података М-4СП.

Уз захтев и пријаве М-4СП за 2015. 2016. и 2017. годину не достављају се пореске пријаве и финансијска документација.

Уз захтев и пријаве за 2014. годину и раније године достављају се попуњене пријаве ПП ОД  и финансијска  документација.

 • Предузетници и пољопривредници који доприносе утврђују самоопорезивањем

Подаци о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања за 2017. и раније године утврђује се путем образаца пријаве података М-4СП.

Уз захтев и пријаве М-4СП за 2017. и раније године доставља се попуњена пријава ППДГ- 1С и доказ о плаћеном доприносу (уплатница или извод из банке).

 • Оснивачи привредног друштва који нису у радном односу у свом привредном друштву

Подаци о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања за 2017. и раније године за утврђују се путем образаца пријаве М-4СП.

 Уз захтев и пријаве М-4СП за 2017. и раније године достављају се попуњене пореске пријаве ПП ОД-О и финансијска документација.

 • Осигураници самосталних делатности и пољопривредници за које обавезу уплате доприноса утврђује решењем Пореска управа

 Подаци о стажу осигурања, заради, накнади зараде односно основици осигурања за 2017.  и раније године утврђују се на основу уверења Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање.

Све врсте пријаве података дате су у опцији обрасци – матична евиденција.

 

Повезивање стажа

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2022. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 28. априла 2022. године, предвиђено је право на повезивање стажа из средстава буџета Републике Србије за:

 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен после 2015. године и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

Закључак Владе Републике Србије од 28. априла 2022. године

Обавештење о примени Закључка Владе од 28. априла 2022. године

Списак субјеката приватизације који имају право на повезивање стажа (31. децембра 2021)

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Списак запослених и бивших запослених за које послодавац није уплатио доприносе за ПИО

Списак бивших запослених у стечајним дужницима код којих је стечајни поступак отворен у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022.

Изјава

Изјава-Новчана накнада

Изјава-Сагласност да се достави Потврда НСЗ

Потврда-НСЗ

Допис-НСЗ

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2021. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 18. марта 2021. године, предвиђено је право на повезивање стажа из средстава буџета Републике Србије за:
 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен после 2015. године и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.
Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.
 

Закључак Владе Републике Србије од 18. марта 2021. године.

Допуна Обавештења о примени Закључка Владе РС од 17. маја 2021. године

Допуна Обавештења о примени Закључка Владе РС од 6. маја 2021. године

Списак субјеката приватизације који имају право на повезивање стажа (31. децембра 2020)

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Списак запослених и бивших запослених за које послодавац није уплатио доприносе за ПИО

Списак бивших запослених у стечајним дужницима код којих је стечајни поступак отворен у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021.

Изјава

Изјава - новчана накнада

Изјава - сагласност да се достави Потвда НСЗ

Потврда - НСЗ

Филијале - Испоставе

Допис - НСЗ

Потврда о утврђеном стажу - остваривање права код НСЗ

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ
 
На основу Закључка Владе Републике Србије, од 20. фебруара 2020. године, предвиђено је право на повезивање стажа из средстава буџета Републике Србије за:
 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен после 2015. године и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.
Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.
 
 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 14. марта 2019. године, предвиђено je право на повезивање стажа из средстава буџета Републике Србије за:

 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

Закључак Владе Републике Србије од 14. марта 2019.

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Списак субјеката приватизације

Списак запослених и бивших запослених за које послодавац није уплатио доприносе за ПИО

Списак бивших запослених у стечајним дужницима код којих је стечајни поступак отворен у 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019.

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 22. фебруара 2018. године, продужен је рок до 31. 12. 2018. године за повезивање стажа осигурања за:

 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015, 2016, 2017. и 2018. години и у којимаје Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 3. фебруара 2017. године, продужен је рок до 31. 12. 2017. године за повезивање стажа осигурања за:

 • бивше запослене у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, који су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имали ознаку „у реструктурирању“, који су стекли услов за пензију, али им послодавац није уплатио доприносе за цео период рада, као и за запослене у поменутим предузећима који у 2017. години испуњавају услове за пензију и којима по том основу престаје радни однос и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је  стечај отворен у 2015, 2016. и 2017. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се  повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 3. марта 2016. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у:

 • субјектима приватизације
 • предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
 • стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 18. јуна 2015. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у:

 • привредним субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години,
 • субјектима приватизације
 • предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
 
За повезивање стажа у субјектима приватизације и заштитним радионицама, послодавац попуњава образац захтева у два примерка и списак запослених и бивших запослених.
Попуњене и оверене захтеве и изјаве запослених и бивших запослених, привредни субјект доставља надлежној филијали Фонда ПИО.
 

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2008. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 20. новембра 2008. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленим у субјектима приватизације са већинским друштвеним, односно државним капиталом:

 • Привредним субјектима код којих је пре покретања поступка стечаја покренута иницијатива за приватизацију и привредним субјектима код којих је пре покретања стечајног поступка већински удео акција у укупном броју акција друштва пренет Акцијском фонду Републике Србије, и у којима је решењем надлежног Трговинског суда Агенција за приватизацију именована за стечајног управника (стечајни дужници);
 • Бившим запосленима у стечајним дужницима који могу остварити право, уколико пре отварања стечајног поступка нису вршили наплату зарада на основу решења о извршењу по правноснажним судским пресудама.
 

Подели

<