Финансије

 

 

Приходи и расходи Фонда дефинисани су Законом о пензијском и инвалидском осигурању. За обавезе Фонда у вези са остваривањем права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања гарант је Република Србија. Финансијски план Фонда, на предлог Управног одбора, усваја Народна скупштина у оквиру буџета.

Финансијски план РФ ПИО за 2020. годину предвиђа укупне приходе и примања у износу 696,9 милијарди динара. Очекивани приходи од доприноса су 527,7 милијарди динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 25,5 одсто. Од укупних расхода и издатака за 2020. годину,  за исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања планирано је 678,3 милијарде динара. 

Финансијски извештај РФ ПИО за 2019. годину - укупни приходи и примања остварени су у износу 663,46 милијарди динара. Приходи од доприноса су 481,03 милијарде динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 26 одсто. Укупни расходи и издаци за 2019. годину остварени су у износу 660,38 милијарди динарa, од чега је на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошено 646,49 милијарди динара

Подели

<