*

Наводи Савета за борбу против корупцији о располагању и управљању имовином која је у заједничком власништву Фонда ПИО и Републике Србије, а које су ових дана објавили поједини медији, нетачни су и неосновани. Како грађани, а пре свих наши корисници и осигураници, не би били доведени у заблуду, сматрамо да би јавност требало да буде упозната са следећим чињеницама:

У располагању и управљању имовином Фонд ПИО је у свему поступао законито и исправно, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и Правилником о располагању непокретностима РФ ПИО, а будући да се ради о заједничкој имовини са Републиком Србијом, и у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. У управљању имовином ни на који начин није учињенa штетa Фонду, нити Републици Србији, већ је таквим начином управљања само очувана и увећана имовина Фонда.

Наведене непокретности више година или уопште нису биле у функцији здравствене делатности. Куршумлијска бања није функционисала дуже од 15 година и потпуно је девастирана, а за Врањску бању, у којој је Фонд сувласник са РС,  власници су добили извршно решење о рушењу објекта, с обзиром да је била угрожена статичка стабилност никада довршеног објекта у који је последњи пут улагано 1988. године и као такав представљао је опасност за безбедност и здравље људи.

Обе непокретности отуђене су у поступку заједничке продаје са Републиком Србијом, коју у тим поступцима заступала Републичка дирекција за имовину Републике Србије. Поступци  отуђења непокретности били су у целини транспарентни, у складу са важећим прописима, а услови и процедуре поступка у свим фазама доступни јавности.

Наглашавамо да је за отуђене непокретности извршена претходна процена тржишне вредности од стране Градског Завода за вештачење и Пореске управе, као законом овлашћених институција за процену вредности.

Сва документација везана за наше наводе о управљању имовином и поступцима отуђења предметних непокретности биће доступна Државној ревизорској институцији у поступку контроле.

Још једном наглашавамо да Фонд ПИО ради искључиво у складу са законима и у интересу грађана и државе и ограђујемо се од напада који су искључиво у функцији дневно-политичких интереса.

Датум

Подели

<