Обрачун и начин исплате пензија и осталих права

Обрачун висине пензија

Висина старосне пензије одређује се према оствареном пензијском стажу и зарадама, односно основицама осигурања за које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање.

Обрачун се врши стављањем у однос укупне зараде (основице) осигураника, у правилу, почев од 1. 1. 1970. године са просечном годишњом зарадом у Републици Србији за сваку календарску годину и на тај начин израчунава годишњи лични коефицијент, с тим што он не може бити већи од пет.

Збир годишњих личних коефицијената се дели са периодом за који су обрачунати и добија се лични коефицијент који не може бити већи од 3,8.

Тако добијен лични коефицијент се множи са укупно оствареним пензијским стажем и општим бодом који представља фиксни износ који се усклађује на исти начин као и пензија.

Осигураницима женама стаж се увећава у одређеном проценту.

Стаж за обрачун износа пензије не може износити више од 45 година.

Превремена старосна пензија се одређује на исти начин као и старосна пензија, с тим што се трајно умањује за 0,34% за сваки месец ранијег одласка у пензију. Умањење може износити највише 20,4%.

Инвалидска пензије се одређује на исти начин као и старосна пензија, с тим што се приликом обрачуна увећава и за додати стаж који зависи од навршених година живота и пола осигураника.

Ако је инвалидност проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, пензија се обрачунава према пензијском стажу од 40 година.

Породична пензија се одређује од старосне, односно инвалидске пензије умрлог осигураника, односно корисника, и то у проценту који зависи од броја чланова породице (за једног члана 70%, за два члана − 80%, за три члана − 90%, за четири и више чланова − 100%).

Ако је пензија мања од најнижег износа пензије утврђеног у складу са законом, одређује се најнижи износ пензије који зависи од категорије осигураника који се одређује према претежно навршеном стажу осигурања.

Кориснику пензије који је остварио и инострану пензију припада разлика до најнижег износа пензије, ако је збир пензија мањи од најнижег износа пензије.

Начин исплате пензија

Према Закону о пензијском и инвалидско  осигурању, Фонд почев од 1.1.2019. године, новим корисницима пензија, односно новчаних накнада, исплату оствареног права  врши искључиво преко банке, односно на текући рачун корисника или примаоца (пуномоћника, стараоца, хранитеља, родитеља за дете), као и  на рачун установе у коју је корисник смештен.

Корисници, односно примаоци  који имају пребивалиште у Републици Србији, почев од 1. јануара 2019. године, могу изабрати начин на који ће им Фонд исплаћивати пензију и то:

 • На текући рачун
 • На рачун установе у коју је корисник смештен
 • Преко пуномоћника на његов текући рачун

Корисницима пензија који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату пензија на девизни рачун.

У току поступка за остваривање права на пензију, односно новчану накнаду подносилац захтева, односно  будући корисник Фонду доставља један од наведених докумената ради исплате оствареног права:

 1. овлашћење / потврду банке у којој је отворен текући рачун корисника, односно примаоца
 2. решење установе о постављену стараоца или  хранитеља које садржи број текућег рачуна за исплату пензије, односно новчане накнаде
 3. решење или други акт о смештају корисника у установу социјалне заштите, односно другу установу које садржи  број рачуна установе на који ће се вршити исплата пензије, односно новчане накнаде
 4. пуномоћје којим се овлашћује лице за пријем пензије, односно новчане накнаде са подацима о броју текућег рачуна пуномоћника

У случају да подносилац захтева, односно будући корисник не достави један од наведених докумената Фонд неће вршити исплату оствареног права.

Изузетно, корисник коме се већ врши исплата пензије, односно новчане накнаде, није потребно да доставља наведене доказе уз захтев, јер ће се исплата и овог права вршити на исти начин.

У току коришћења права на пензију, односно новчану накнаду корисник може да промени начин исплате,  тако што доставља Фонду Захтев за исплату на територији Републике Србије, са документацијом потребном за промену начина исплате која је наведена у овом захтеву. Корисници којима је Фонд вршио исплату на текући рачун не могу изабрати исплату на кућну адресу, односно испоручну пошту, јер Фонд у складу са законским прописима не може удовољити таквом захтеву корисника.

Фонд ће корисницима пензија и новчаних накнада којима је закључно са исплатом пензије за децембар 2018. године (за категорију осигураника запослених први део пензије за децембар) вршена  исплата на кућну адресу, или испоручну пошту, наставити са овим начином исплате и на даље, односно  и након 1.1.2019. године.

У случају да овај корисник након 1.1.2019. године  промени начин исплате са кућне адресе и испоручне поште на текући рачун корисника, односно примаоца или на рачун установе, не постоји могућност поновног враћања на   исплату на кућну адресу или испоручну пошту.

Корисник, прималац, установа и пуномоћник имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на  право, односно обим коришћења тог права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и промене ЈМБГ, имена, презимена, адресе, пребивалишта као и школску потврду и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).

Кориснику који благовремено не достави наведену документацију, која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права обуставља се исплата доспелих месечних износа пензија, односно новчаних накнада.

Доспели месечни износи пензија, новчаних накнада који нису могли бити исплаћени због наведених  околност, накнадно ће се исплатити највише за 12 месеци уназад  рачунајући од дана када, по престанку деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.

Текући рачун

Текући рачун корисника / примаоца отворен код пословне банке, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке;

У случају да корисник / прималац не достави образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, али достави уредну документацију за исплату на текући рачун (овлашћење, односно потврду банке код које је отворен текући рачун) која је утврђена у Захтеву за исплату на територији Републике Србије, Фонд ће извршити исплату пензије на основу достављене документације.

Уколико корисник жели да промени начин исплате пензије, односно новчане накнаде, уз наведени Захтев доставља Фонду Овлашћење, односно Потврду банке за индивидуални пренос пензије на текући рачун отворен код нове банке.

 • Промена текућег рачуна

Корисник пензије који жели да промени текући рачун, а да би му пензија на време била уплаћена на нови текући рачун код друге банке, треба да поступи на следећи начин:

- на дан валуте исплате пензије (први дан исплате на текуће рачуне) и прибави  образац овлашћења, односно потврде о новом текућем рачуну који је отворио у другој банци и све наведено достави служби за исплату пензија у надлежној филијали, односно служби филијале према месту  пребивалишта.

Уколико корисник пензије не поступи на наведени начин, Фонд неће имати благовремено податке о новом  текућем рачуна и наредна уплата пензије ће се извршити на стари  текући рачун. Банка је у складу са уговором дужна да ова средства врати Фонду. 

Исплата враћене пензије врши се на нови текући рачун корисника пензије у наредном термину накнадне исплате пензије, односно након обраде података из достављеног овлашћења, односно потврде о новом текућем рачуну, достављених од стране корисника пензије у службу за исплату пензија у надлежној филијали односно служби филијале.

Редовна и накнадна исплата пензија за категорију запослених је 10. и 25. у месецу, за категорију самосталних делатности редовна исплата је од 1. до 4, а накнадна од 20. до 22. у месецу, за категорију пољопривредника и корисника војних пензија редовна исплата пензија је 6, а накнадна од 20. до 22. у месецу.

На рачун установе у којој је корисник смештен

На рачун установе у којој је корисник смештен, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом.

Корисник / прималац уз Захтев за исплату на територији Републике Србије, треба да достави уредну документацију - решење о смештају у установу са инструкцијом о уплатном рачуну или уговор о смештају у дом за стара лица.

Уколико је кориснику Фонд вршио исплату пензије на текући рачун код  банке, потребно је да уз Захтев достави и потврду банке о сагласности са променом начина исплате пензија.

Фонд ће извршити исплату пензије на основу достављеног Захтева и документације.

Исплата пензија на девизни рачун

Корисницима пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату на девизни рачун корисника, отворен код пословне банке у другој држави у којој корисник има регулисано пребивалиште, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке.

Уколико се корисник/прималац коме је Фонд вршио исплату пензије на територији Републике Србије на његов текући рачун код банке, определи за исплату ван територије Републике Србије, обавезан је да уз Захтев за исплату ван територије Републике Србије достави Фонду и потврду банке о сагласности са променом начина исплате пензије.

Исплата преко пуномоћника

Корисник пензије и новчане накнаде може да овласти пуномоћника да у његово име прима пензију и новчану накнаду.

Пуномоћје мора бити оверенои важи до његовог опозива од стране корисника, односно до дана смрти корисника.

Уколико корисник хоће да друго лице у његово име прима пензију и/ или новчану накнаду, неопходно је да достави следеће:

 • пуномоћје оверено код јавног бележника, односно нотара и у Фонду ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа);
 • доказ о пребивалишту пуномоћника.

Пуномоћје треба да садржи следеће податке:

 • за корисника права - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
 • за пуномоћника - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
 • сагласност корисника права да пуномоћник у његово име прима пензију;
 • начин исплате који може бити:
 1. на кућну адресу пуномоћника, (само за пуномоћја која су оверена закључно са 31.12.2018. године, а за пуномоћја која су оверена након 1.1.2019. године исплата се врши  искључиво на текући рачун пуномоћника);
 2. на текући рачун пуномоћника који има у пословној банци.
 • број партије текућег рачуна и назив пословне банке;
 • оверу од стране јавног бележника, односно нотара и Фонда ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа).

Важеће пуномоћје корисник може у сваком тренутку опозвати, у ком случају је у обавези да достави Фонду изјаву о опозиву пуномоћја и да се изјасни о даљем начину исплате.

Уколико се корисник након опозива пуномоћја не изјасни о даљем начину исплате, Фонд ће, а према подацима са којима располаже, исплату вршити кориснику на његову кућну адресу, на територији Републике Србије. У случају да, према подацима са којима располаже Фонд, корисник нема адресу на територији Републике Србије, привремено ће се обуставити исплата оствареног права.

Корисник, прималац и пуномоћник имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на  право, односно обим коришћења тог права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и промене ЈМБГ, имена, презимена, адресе, пребивалишта као и школску потврду и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).

Корисник који благовремено не достави наведену документацију, која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права обуставља се исплата доспелих месечних износа пензија, односно новчаних накнада.

Доспели месечни износи пензија, новчаних накнада који нису могли бити исплаћени због наведених  околност, накнадно ће се исплатити највише за 12 месеци уназад  рачунајући од дана када, по престанку деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.

 • КУЋНА АДРЕСА

Фонд ће након 1.1.2019. године исплату на кућну адресу корисника, односно примаоца вршити само корисницима којима је исплата вршена на овај начин закључно са обрадом пензије за децембар месец 2018. године (први део пензије за децембар ѕа кориснике из категорије осигураника запослених).

Почев од 1.1.2019. године корисник више не може изабрати овај начин исплате.

Исплата на кућну адресу корисника / примаоца врши се путем налога за исплату, при чему трошкове доставе на кућну адресу сноси корисник (по пословној политици Поште). За исплату пензија на кућну адресу неопходно је да корисник / прималац достави фотокопију личне карте (испис са читача за чиповану личну карту), или избегличку легитимацију, односно зелени картон са уписаним јединственим бројем грађана или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на територији Републике Србије.

 • ШАЛТЕР ИСПОРУЧНЕ ПОШТЕ

Фонд ће након 1.1.2019. године исплату на шалтеру испоручне поште, путем налога за исплату корисника, односно примаоца вршити само корисницима којима је исплата вршена на овај начин закључно са обрадом пензије за децембар месец 2018. године (први део пензије за децембар ѕа кориснике из категорије осигураника запослених).

Почев од 1.1.2019. године корисник више не може изабрати овај начин исплате.

Подели

<