Органи управљања

Фондом управљају представници осигураника, послодаваца и корисника права.

Органи Фонда су:

 • Управни одбор 
 • директор Фонда

Управни одбор Фонда

У складу са одредбама чланова 14 до 17 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 29. 7. 2014. године (Службени гласник РС, бр. 75/14), изабран је нови сазив Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање који броји седам чланова. 

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању престаје да постоји Надзорни одбор као орган управљања Фондом, тако да овом органу престаје мандат 29. 7. 2014. године.

Управни одбор Фонда има седам чланова које именује и разрешава Владе Републике Србије и то:

 • четири члана на предлог министра надлежног за послове пензијског и инвалидског осигурања и министра надлежног за послове финансија;
 • једног члана из реда осигураника, на предлог репрезентативног синдиката основаног на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад, који има највећи број чланова;
 • једног члана из реда послодаваца, на предлог репрезентативног удружења послодаваца основаног на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад, које има највећи број чланова;
 • једног члана из реда корисника права на предлог савеза пензионера основаног на нивоу Републике, који има највећи број чланова. Савез пензионера подноси доказ о броју регистрованих чланова министарству надлежном за послове пензијског и инвалидског осигурања, у складу са актом који доноси министар.

Председник Управног одбора је Данило Вујичић (Влада Републике Србије).

  Danilo Vujii sajt 

     Данило Вујичић,
председник Управног одбора

Чланови Управног одбора су: 

 1. Данило Вујичић, председник УО (Влада Републике Србије)
 2. Весна Ковачевић Станковић, заменик председника УО (Унија послодаваца Србије)
 3. Вук Вујановић (Влада Републике Србије)
 4. Татјана Паулица Миловановић (Влада Републике Србије)
 5. Марко Којић (Влада Републике Србије)
 6. Зоран Михајловић (Савез самосталних синдиката Србије)
 7. Василије Белобрковић (Савез пензионера Србије)

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године. Председника и заменика председника Управни одбор бира на две године.

Управни одбор:

 • води пословну политику Фонда ради обезбеђивања средстава за функционисање система пензијског и инвалидског осигурања;
 • доноси Статут и друге опште акте Фонда;
 • доноси акте о организацији Фонда;
 • утврђује основице за плаћање доприноса за поједине категорије осигураника, уз сагласност Владе Републике Србије;
 • доноси финансијски план и годишњи обрачун Фонда, средњорочни и годишње програме рада;
 • одлучује о пословању Фонда;
 • спроводи конкурс о именовању директора Фонда;
 • усваја Извештај о пословању Фонда;
 • одлучује о улагањима средстава Фонда, под условом да су измирене обавезе за намене одређене Законом, ради остваривања добити;
 • одлучује о поверавању управних, аналитичких, финансијских, административних, техничких и других послова другим фондовима, односно организацијама, као и обављању тих послова за друге фондове, односно организације;
 • доноси пословник о свом раду;
 • предлаже акт о утврђивању професионалних болести, телесних оштећења и послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;
 • одлучује о другим питањима и обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда.

Управни одбор подноси Влади Републике Србије извештај о раду и извештај о финансијском пословању Фонда за претходну годину најкасније месец дана од дана доношења одлуке о завршном рачуну.

Влада Републике Србије даје сагласност на Статут Фонда и годишњи Програм рада Фонда.

 

Директор Фонда

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање је Драгана Калиновић.

 
 
 
Драгана Калиновић, дипл. економиста,
директор Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање
 

Директор:

 • организује рад и пословање Фонда и одговара за законитост рада Фонда;
 • представља и заступа Фонд;
 • спроводи одлуке Управног одбора Фонда;
 • доноси акт о организацији и систематизацији запослених у Фонду, уз сагласност Управног одбора;
 • руководи радом запослених у Фонду;
 • спроводи наредбодавне функције за извршавање финансијског плана Фонда;
 • предлаже општа акта која доноси Управни одбор Фонда;
 • доноси решења у другом степену о правима из пензијског и инвалидског осигурања и у поступку ревизије;
 • спроводи одлуке и друга општа акта која доносе Управни и Надзорни одбор Фонда;
 • доноси општа акта у складу са Законом и Статутом;
 • одлучује о привременом пласману слободних средстава у складу са Законом;
 • доноси решење о усклађивању вредности општег бода, решење о усклађивању пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања, решење о одређивању основица осигурања на које се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање, решење о претходном усклађивању пензија за одређене категорије осигураника, решење о висини накнаде погребних трошкова;
 • координира рад Дирекције Фонда и Покрајинског фонда;
 • обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда.

Директора Фонда, по спроведеном конкурсу, именује Управни одбор Фонда, уз претходну сагласност Владе Републике Србије, на четири године. Директор Фонда истовремено је и директор стручне службе Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Подели

<