Основице за уплату доприноса

Основице за уплату доприноса за лица укључена у обавезно осигурање (члан 15 ЗПИО)

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава лица која су укључена у обавезно осигурање на основу члана 15. Закона о пензијском и инвалидском осигурању да од уплате доприноса за јануар 2020. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 5,79 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходној години).

Стопа доприноса за пензијско-инвалидско осигурање је 25,5 %, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6.579,26 до 93.990,45 динара.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА
 
У ПРОЦЕНТИМА
 
ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА
25.801 35 6.579,26
29.487 40 7.519,19
39.808 54 10.151,04
47.917 65 12.218,84
58.974 80 15.038,37
64.135 87 16.354,43
84.776 115 21.617,88
93.622 127 23.873,61
114.263 155 29.137,07
147.436 200 37.596,18
221.154 300 56.394,27
294.872 400 75.192,36
368.590 500 93.990,45

 

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса за ПИО

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. и 86/2019), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца септембра у текућој години, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено.

Податак о најнижој основици (35% просечне месечне зараде у Републици Србији исплаћене за период IX/2018 - VIII/2019), објављен је у "Службеном гласнику РС", бр. 93/19 и примењује се од 1.01.2020. године.

Најнижа месечна основица доприноса, која је у примени од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износи 25.801 динара.

Период промене

Износ најниже основице

"Сл. гласник РС"

од 1. 1. 2020.

до 31. 12. 2020.

25.801

93/2019

 

Највиша месечна основица за плаћање доприноса за ПИО

Највишу месечну основицу доприноса, у складу са чланом 42. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање чини петоструки износ просечне месечне зараде у Републици исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца септембра у текућој години, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено.

Податак о највишој основици (петроструки износ просечне месечне зараде у Републици Србији исплаћене за период IX/2018 - VIII/2019), објављен је у "Сл. гласнику РС", бр. 93/19 и примењује се од 1.01.2020. године.

Највиша месечна основица доприноса, која је у примени од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, износи 368.590 динара.

Период примене

Износ највише основице

"Сл. гласник РС"

од 1. 1. 2020.

до 31. 12. 2020.

368.590

93/2019

 

Највиша годишња основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање

У складу са чланом 43. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање највишу годишњу основицу доприноса чини збир износа 12 месечних највиших основица.

Година

Износ највише годишње основице

"Сл. гласник РС"

2020.

4.423.080

93/2019

 

Плаћање доприноса за ПИО

Доприноси за обавезно социјално осигурање, обвезници доприноса, основице доприноса, стопе доприноса, начин обрачунавања и плаћања доприноса, као и друга питања од значаја за утврђивање и плаћање доприноса прописани су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Контролу обрачунавања и плаћања доприноса врши Пореска управа, у складу са прописима који уређују порески поступак и пореску администрацију.

  • Уколико је исплаћена зарада нижа од најниже месечне основице доприноса, допринос се плаћа на ту најнижу основицу важећу на дан уплате доприноса. Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца септембра у текућој години, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове  статистике, а примењује се од првог дана у наредном месецу по њеном објављивању.
  • Уколико је исплаћена зарада виша од највише месечне основице доприноса, допринос се плаћа на ту највишу основицу важећу на дан уплате доприноса. Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца септембра у текућој години  према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ највише месечне основице сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог дана наредног месеца по објављивању тог износа.

Повраћај више / погрешно плаћеног доприноса

Осигураник запослени који је у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања сам извршио уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, а касније је ту обавезу извршио и послодавац, као и осигураник самосталних делатности и пољопривредник који је погрешно или више платио допринос за пензијско и инвалидско осигурање има право на повраћај доприноса.

Решење о праву на повраћај више или погрешно или уместо послодавца плаћеног доприноса доноси Фонд ПИО. Ово решење се прилаже уз захтев за повраћај доприноса који се након тога подноси Пореској управи.

Обвезник доприноса по основу уговорене накнаде може у току текуће године поднети захтев за престанак обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у тој години, када основица доприноса који су плаћени по основу уговорене накнаде, заједно са основицама доприноса који су плаћени по другим основима, достигне износ процењене највише годишње основице доприноса који објављује министар надлежан за послове финансија.

Решење о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у току текуће године доноси Фонд ПИО по захтеву обвезника.

Подели

<