Остваривање права

По Закону о пензијском и инвалидском осигурању предвиђене су следеће врсте права:

  • за случај старости:

   - право на старосну пензију;

   - право на превремену старосну пензију;

  • за случај инвалидности - право на инвалидску пензију;
  • за случај смрти - право на породичну пензију;
  • за случај телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или професионалном болешћу - право на новчану накнаду за телесно оштећење;
  • за случај потребе за помоћи и негом другог лица - право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица

Осигураници запослени, осигураници самосталних делатности и осигураници пољопривредници права из пензијског и инвалидског осигурања остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и Покрајинском фонду као организационој јединици тог фонда.

Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања покреће се на захтев странке који се уз пратећу документацију подноси надлежној филијали према месту последњег осигурања или према месту пребивалишта подносиоца захтева, ако је од престанка последњег осигурања прошло 12 месеци.

Филијала је надлежна и за одлучивање о правима из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума о социјалном осигурању закључених са републикама бивше СФРЈ.

О правима из пензијског и инвалидског осигурања применом међународних уговора о социјалном осигурању закључених са другим државама, укључујући и републике бивше СФРЈ, одлучује сектор у Дирекцији Фонда у Београду и сектор у Дирекцији Покрајинског фонда у Новом Саду.

Уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију обавезно се доставља предлог за утврђивање инвалидности (Образац 1) који даје изабрани лекар.

Поступак за остваривање права на новчану накнаду за телесно оштећење покреће се на захтев осигураника, односно корисника старосне, превремене старосне или инвалидске пензије, уз који се прилаже медицинска документација,

Поступак за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица покреће се на захтев осигураника и корисника пензије коме је због природе и тежине повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба. Уз захтев се прилаже медицинска документација.

Промена у стању инвалидности, потребе за помоћи и негом другог лица и телесног оштећења,  утврђеног правноснажним решењем о признавању права, утврђује се у поступку по захтеву осигураника, односно корисника права и по службеној дужности.

Решење о правима из пензијског и инвалидског осигурања по међународним уговорима у првом степену доноси директор сектора Дирекције Фонда, односно директор сектора Дирекције Покрајинског фонда, а за бивше југословенске републике директор филијале.

Решење о правима из пензијског и инвалидског осигурања у другом степену доноси директор Фонда, односно директор Покрајинског фонда или лице које он овласти.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛОВА (2014-2032)

 

Исплата пензија

Пензије и новчане накнаде из пензијског и инвалидског осигурања исплаћују се на текући рачун, на рачун установе у коју је корисник смештен, на девизни рачун (ако корисник има пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.

 

Усклађивање пензија

Пензија се почев од пензије за месец јануар текуће године усклађује у проценту који представља збир половине процента промене потрошачких цена и половине процента промене просечне зараде без пореза и доприноса.

Пензије се почев од 1. јануара 2020. године усклађују за 5,4%.

Општи бод

Вредност општег бода, који је битан елеменат за обрачун прве пензије, од јануара 2020. године износи 814,01 динара.

Општи бод се усклађује на начин који је прописан за усклађивање пензија.

 

Подели

<