Остваривање права

Обавезним пензијским и инвалидским осигурањем обезбеђују се права за случај старости, инвалидности, смрти и телесног оштећења и потребе за помоћи и негом другог лица.

По Закону о пензијском и инвалидском осигурању предвиђене су следеће врсте права:

  1. право на старосну пензију;
  2. право на превремену старосну пензију;

Осигураници запослени, осигураници самосталних делатности и осигураници пољопривредници права из пензијског и инвалидског осигурања остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и Покрајинском фонду као организационој јединици тог фонда.

Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања покреће се на захтев странке, који се уз пратећу документацију подноси организационој јединици Фонда.

Захтев се подноси надлежној филијали/служби филијале према месту пребивалишта подносиоца захтева. Уколико подносилац захтева у време подношења захтева нема пребивалиште на териоторији Републике Србије, захтев се подноси филијали према последњем осигурању.

Филијала/Служба филијале је надлежна и за одлучивање о правима из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума о социјалном осигурању закључених са републикама бивше СФРЈ.

О правима из пензијског и инвалидског осигурања применом међународних уговора о социјалном осигурању закључених са другим државама, укључујући и републике бивше СФРЈ, одлучује Одељење за остваривање права по међународним уговорима у Дирекцији Фонда у Београду и Покрајинском фонду у Новом Саду. Служба Дирекције Фонда у Приштини одлучује о правима из пензијског и инвалидског осигурања применом међународних уговора и када је у питању само примена уговора са бившим републикама, као  и када је у питању примена уговора закључених са другим државама.

Захтев се може поднети:

  • на шалтеру писарнице,
  • поштом или
  • преко портала е-Шалтер.

Уколико се захтев подноси путем портала е-Шалтер, образац захтева (који се иначе налази на сајту Фонда) се преузима, попуњава електронским путем и шаље надлежној организационој јединици Фонда, заједно са скенираним прилозима доказа. Подносилац захтева добија потврду о успешно поднетом захтеву (са датумом и временом подношења захтева) и идентификационим бројем под којим је захтев поднет. Подносилац је у могућности да се преко ове апликације информише у којој фази се тренутно налази поступак одлучивања по поднетом захтеву.

Уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију обавезно се доставља предлог за утврђивање инвалидности (Образац 1) који даје изабрани лекар.

Поступак за остваривање права на новчану накнаду за телесно оштећење покреће се на захтев осигураника, односно корисника старосне, превремене старосне или инвалидске пензије, уз који се прилаже медицинска документација.

Поступак за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица покреће се на захтев осигураника и корисника пензије коме је због природе и тежине повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба. Уз захтев се прилаже медицинска документација.

Промена у стању инвалидности, потребе за помоћи и негом другог лица и телесног оштећења утврђеног правоснажним решењем о признавању права, утврђују се у поступку по захтеву осигураника, односно корисника права и по службеној дужности.

Решење о правима из пензијског и инвалидског осигурања по међународним уговорима у првом степену доноси овлашћено службено лице у Дирекцији Фонда у Београду, односно овлашћено службено лице у Покрајинском фонду.

Решење о правима из пензијског и инвалидског осигурања у другом степену доноси овлашћено службено лице у Дирекцији Фонда у Београду, односно овлашћено службено лице Дирекције Фонда са местом рада у Покрајинском фонду.

Списак овлашћених службених лица /члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛОВА (2014-2032)

Исплата пензија

Пензије и новчане накнаде из пензијског и инвалидског осигурања исплаћују се на текући рачун, на рачун установе у коју је корисник смештен, на девизни рачун (ако корисник има пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.

Усклађивање пензија

Пензија се, почев од пензије за јануар текуће године, усклађује у проценту који представља збир половине процента промене потрошачких цена и половине процента промене просечне зараде без пореза и доприноса (члан 80 Закона о ПИО).

У складу са Законом о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, изузетно од члана 80 Закона о ПИО, пензије се од 1. јануара 2024. године усклађују за 14,8%. Овако усклађени износ пензије представља основ за даље усклађивање пензије у складу са чланом 80 Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Општи бод

Вредност општег бода, који је битан елеменат за обрачун прве пензије, од јануара 2024. године износи 1.345,88 динара.

Општи бод се усклађује на начин који је прописан за усклађивање пензија.

Подели

<