2020-саопштења

31.12.2020.

Од уплате за јануар 2021. године важе нове основице осигурања, које су за 10,08% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 28.402 динар, а највиша пет просечних плата, односно 405.750 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 25,5 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 7.242,51 до 103.466,25 динара.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2021. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.

Подсећамо да право на самосталну уплату доприноса имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...) под условом да су старија од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању и да није наступио неки од случајева по основу којих се остварује право (нпр. навршење година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, инвалидност), односно, уколико је наступио неки од тих случајева, својство осигураника се може стећи само за случај који није наступио.

 

30.12.2020.

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране преминулих пензионера у 2021. години износиће 44.107 динара за све категорије корисника пензија.

 

28.12.2020.

У вези са данашњом објавом у Блицу да је у Сектору за односе с јавношћу Фонда ПИО запослена помоћница директора Сектора Вања Хаџовић, обавештавамо јавност да информација није тачна, о чему је новинар Блица благовремено информисан.

Молимо медије да се држе чињеница које им Фонд достави и да не објављују непроверене информације, нарочито када добију јасан и тачан одговор Фонда.

Подсећамо медије да је Фонд ПИО организација обавезног социјалног осигурања која је основана у складу са законом ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања и исплате тих права и да је обиље информација које пружамо медијима из основне делатности сасвим довољно за комуницирање јавности, те нема потребе за сензационалистичким објавама, које нису тачне и као такве наносе штету угледу Фонда.

 

22.12.2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да, у складу са Законом о ПИО, од 1. јануара 2021. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију.

Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у 2021. години 63 године и два месеца живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Осим овог основа за старосну пензију, осигураници оба пола могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2021. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и 59 година живота, а женама најмање 39 година и четири месеца стажа осигурања и 58 година и четири месеца живота. У овом случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години. Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4 одсто.

Уколико осигураник жели да оствари право на пензију по условима из 2020. године, требало би да раскине радни однос и поднесе захтев у овој години, како би право на пензију остварио по условима који важе у овој години. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години. Дакле, да би се остварило право на пензију по условима који важе у 2020. години, потребно је да се најкасније 30. децембра раскине радни однос, како би се најкасније 31. децембра поднео захтев за остваривање права на пензију.

Захтев за остваривање права на пензију са приложеним доказима могуће је предати лично на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда или га послати поштом као препоручену пошиљку. Поред тога, Фонд је грађанима омогућио да захтеве за остваривање права на пензију подносе и електронским путем, коришћењем веб портала е-Шалтер, преко адресе esalter.pio.rs. Порталу се може приступити и преко сајта Фонда. На порталу се налази и детаљно упутство за коришћење, као и услови које је неопходно испунити да би се портал могао користити.

 

14.12.2020.

Наводи Савета за борбу против корупцији о располагању и управљању имовином која је у заједничком власништву Фонда ПИО и Републике Србије, а које су ових дана објавили поједини медији, нетачни су и неосновани. Како грађани, а пре свих наши корисници и осигураници, не би били доведени у заблуду, сматрамо да би јавност требало да буде упозната са следећим чињеницама:

У располагању и управљању имовином Фонд ПИО је у свему поступао законито и исправно, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и Правилником о располагању непокретностима РФ ПИО, а будући да се ради о заједничкој имовини са Републиком Србијом, и у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. У управљању имовином ни на који начин није учињенa штетa Фонду, нити Републици Србији, већ је таквим начином управљања само очувана и увећана имовина Фонда.

Наведене непокретности више година или уопште нису биле у функцији здравствене делатности. Куршумлијска бања није функционисала дуже од 15 година и потпуно је девастирана, а за Врањску бању, у којој је Фонд сувласник са РС,  власници су добили извршно решење о рушењу објекта, с обзиром да је била угрожена статичка стабилност никада довршеног објекта у који је последњи пут улагано 1988. године и као такав представљао је опасност за безбедност и здравље људи.

Обе непокретности отуђене су у поступку заједничке продаје са Републиком Србијом, коју у тим поступцима заступала Републичка дирекција за имовину Републике Србије. Поступци  отуђења непокретности били су у целини транспарентни, у складу са важећим прописима, а услови и процедуре поступка у свим фазама доступни јавности.

Наглашавамо да је за отуђене непокретности извршена претходна процена тржишне вредности од стране Градског Завода за вештачење и Пореске управе, као законом овлашћених институција за процену вредности.

Сва документација везана за наше наводе о управљању имовином и поступцима отуђења предметних непокретности биће доступна Државној ревизорској институцији у поступку контроле.

Још једном наглашавамо да Фонд ПИО ради искључиво у складу са законима и у интересу грађана и државе и ограђујемо се од напада који су искључиво у функцији дневно-политичких интереса.

 

12.10.2020.

Реља Огњеновић, заменик директора РФ ПИО, огласио се данас поводом нетачних оптужби и паушалних оцена у изјави Маринике Тепић објављеној у поједним медијима.

- Док смо ми у Фонду ПИО, у периоду пандемије, улагали максималан напор да сваки пензионер на време добије пензију, увећану за 5,4 одсто, исплаћивали једнократну помоћ пензионерама од 4.000 динара, исплаћивали новчани износ као увећање уз пензију за кориснике са нижим пензијама и обезбедили да лекари специјалисти од нове године имају плату већу за 20%, они су се бавили неистинитим нападима на државу, власт и појединце и измишљали да су плантаже кока носиља плантаже марихуане. У периоду док су они били на власти, просечна пензија 2002. године била је 100 евра, док просечна пензија у августу 2020. године износи 236 евра. Колико је побољшана финансијска одрживост Фонда показује податак да је 2012. године држава дотирала Фонд са 48,2% док је ниво дотација по истом основу у 2019. години износио 25,3%. Немамо времена за њихове лажи, радимо и даље на модернизацији Фонда ПИО, што нам је законска обавеза и развојна стратегија, као и на припреми исплате пензија увећаних за 5,9% од јануара следеће године.

Да се осврнем и на уговор који помиње Мариника Тепић, истичући да је поступак спроведен у периоду короне, што наравно није истина. Ова набавка је била неопходна јер Фонд, пре свега, има законску обавезу да формира електронски документ. Отворени поступак јавне набавке покренут је 23. јула 2019. године, спроведен на законит и исправан начин и дефинитивно завршен 24. марта 2020. године, потписивањем уговора са најповољнијем понуђачем. Остаје питање за кога и у чијем интересу ради доказани лажов Мариника Тепић!

Такође, није ми јасно зашто Мариники Тепић смета што са 30 година живота радим тако озбиљан посао, који обављам крајње одговорно и посвећено, а није им сметало када је Небојша Маленковић, потпредседник Покрајинског одбора Демократске странке, са 24 године живота управљао са 10,5 милијарди у Фонду за капитална улагања АПВ. Двоструки аршини су и у овом случају на снази.

Напоменућу и то да сам са 24 године, као члан Већа градске Општине Вождовац, био задужен за саобраћај и асфалтирање, и у том периоду је асфалтирано 100км путева на Вождовцу, постављено преко 60 стајалишта, од чега 15 „паметних“. Као председник Савета за безбедност у градској Општини Вождовац, спроводио сам акције као што је подела ротационих средстава за пољопривреднике, два пута смо поделили седишта за бебе, кациге за мотоциклисте, пакете прве помоћи и остале бројне активности.

Док је њен шеф Драган Ђилас задуживао град и затварао вртиће, а својим друговима плаћао ренту, ми смо на Вождовцу реновирали и отварали вртиће и домове здравља. Ђиласа очигледно само интересују милиони Фонда ПИО којима жели да управља онако како је управљао буџетом Града Београда, из кога је за свој рачун „извукао“ 619 милиона евра. Тада је као највећу инвестицију Демократске странке направио Пазл град, који није ни био отворен, а касније постао ругло и стециште наркомана. У његову изградњу потрошено је 350.000 евра буџетских средстава грађана Вождовца и Београда, а цела процедура набавке и извођења радова је спроведена на незаконит начин. Још један пропали пројекат је са Ђиласовим потписом – реплика Теразија на Новом Београду, за чију је градњу утрошено чак 60 милиона динара, док становници Рипња у то време нису имали воду. Много је таквих пројеката настало у Ђиласово време.

Ово је још један напад не само на Рељу Огњеновића, већ нови напад на породицу Александра Вучића и још један вид притиска да одустане од борбе за бољу Србију. Ово је напад на борбу против мафије у државним органима и предузећима. Ово је напад оних који би највише требало да бране Србију, Српску напредну странку и Александра Вучића, а баве се само нападима на њега, Андреја, Данила и њима одане људе. Али, борићемо се и победићемо. Предаја никада није била опција. Живела Србија - наводи Огњеновић у саопштењу.

 

01.09.2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа да је до 23. септембра рок до када ученици који користе породичне пензије, а старији су од 15 година, морају да доставе потврде о школовању да им не би била обустављена исплата принадлежности. Студенти то морају да учине до краја октобра. На потврде, које се могу предати лично или послати поштом филијали Фонда ПИО која им исплаћује пензију, неопходно је уписати матични број родитеља по коме се користи пензија.

Ученици, иначе, имају право на породичну пензију до завршетка школовања, али најкасније до навршених 20 година живота, а студенти који похађају високошколске установе до навршене 26. године.

 

20.08.2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписао је оглас – позив пензионерима да се пријаве за одлазак на бесплатну десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања.

Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија чија пензија износи до 27.775,00 динара. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 15. 7. 2020. године, 1 евро = 117,5863 динара), под условом да збир тих пензија не прелази 27.775,00 динара. Услов је и да немају друга лична примања. Уз пријаву, потребно је поднети пензијски чек, доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго), расположиву медицинску документацију (уколико је корисник поседује) и попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где желе да користе рехабилитацију.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове пута и боравка за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, као и за пратиоце слепих пензионера који добију рехабилитацију о трошку Фонда. Фонд сноси трошкове смештаја у бањи, пун пансион, а уговорима са сваком бањом појединачно прецизиран је обим терапија које сваки корисник мора да добије, чиме је обезбеђено да рехабилитација буде у сваком појединачном случају прилагођена потребама пензионера. Пензионери ће, током боравка у бањама бити потпуно медицински збринути, што подразумева лекарски преглед, ЕКГ, лабораторијске анализе, специјалистичке прегледе и визите одељењских лекара, као и најмање три врсте терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одређена бања специјализована.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Ранг листа се посебно утврђује по врсти пензије (старосна, породична, инвалидска).

На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћ и остварено право на породичну пензију (за корисника који је то право остварио као дете које није способно за самостални живот и рад). Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се подносе од 20. августа закључно са 7. септембром 2020. године.

 

06.08.2020.

Поводом позива упућених корисницима пензија којима се нуде медицински апарати и бесплатни лекарски прегледи у организацији Фонда ПИО, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштава да не нуди такве услуге и да није никога ангажовао да то чини.

Фонд апелује на све грађане, а посебно пензионере, да у своје домове не пуштају особе које се представљају као радници Фонда и да, уколико им неко са таквим образложењем дође на врата, то одмах пријаве надлежнима у Фонду, на број телефона 011 206 1192.

 

15.06.2020.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, помоћница министра у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, Нина Митић и заменик директора Републичког фонда ПИО, Реља Огњеновић, посетили су данас филијалу Фонда у Шапцу. Они су, са директором Филијале Шабац Ненадом Плавићем обишли нову Шалтер салу Филијале, која је реконструисана у интересу и на захтев грађана, и сада је приступачнија за старије особе, као и за особе са инвалидитетом.

Наиме, Шалтер сала, која се раније налазила на четвртом спрату Филијале, измештена је у приземље зграде, а за особе са инвалидитетом отворен је и посебан шалтер коме могу да приђу и инвалидским колицима. На овај начин Фонд ПИО наставља да унапређује услове за кориснике својих услуга и да пословне просторије у потпуности прилагођава и чини доступним особама са инвалидитетом.

 

04.06.2020.

Влада Руске Федерације је 17. априла 2020. године усвојила Уредбу, број 530

''О специфичности исплате пензија и других социјалних давања лицима која пребивају изван територије Руске Федерације'', која је привременог карактера и односи се на период од 1. марта 2020. године до 30. јуна 2020. године. По тој уредби корисницима пензија, којима у том периоду истиче рок важности докумената неопходних за продужење исплате пензија, исплата ће се извршити од стране ПФРФ и без доказа потврђивања чињенице живота.

У односу на лица која пребивају на територији Републике Србије, а постојање чињенице живота су потврдила пре марта 2020. године (време пре увођења мера ограничења у вези са пандемијом корона вируса у већини држава), исплата руских пензија у складу са Споразумом биће спроведена у јуну ове године, без потврђивања чињенице живота.

Од јула 2020. године исплата пензија ће се вршити према договореним правилима, у складу са Административним споразумом за спровођење Споразума, односно након доставе докумената у вези са потврђивањем постојања чињенице живота.

 

01.06.2020.

Поводом примене Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалном осигурању од стране Пензијског фонда Руске Федерације (ПФРФ) добијено је обавештење о изменама у законодавству Руске Федерације, које се састоји у следећем:

Законом Руске Федерације „О пензијском осигурању“ број 400 – Ф3 од 28. децембра 2013, промењени су услови и структура пензијског осигурања у погледу подизања старосне границе за одлазак у пензију, као и смрти издржаваоца за одређене категорије грађанства. Измене се спроводе постепено од 2019. године, тако да ће реформа бити завршена 2028. године. Старосна граница за одлазак у пензију повећана је за пет година, тако да сада за жене износи 60, а за мушкарце 65 година.

За појединачне категорије радно неспособних чланова породице у којима је дошло до смрти хранитеља је такође повећана старосна граница (то су, између осталих, родитељи, супруг/супруга, а такође деда и баба умрлог хранитеља, у одсуству лица које би било у обавези да их издржава, а у складу са законодавством Руске Федерације). Наведеним лицима може бити одређен пензијски износ у случају да је реч о инвалидима, који су достигли законом предвиђену старосну границу од 60, односно 65 година (у зависности од тога да ли је реч о мушкарцу или жени).

Према прописима Руске Федерације, у складу са тачком 19 Правила број 884 н, захтев за стицање права на старосну пензију може бити поднет и пре испуњења услова за пензионисање, али не раније од месец дана пре испуњења услова за пензију.

Услови за старосну пензију дати су у табели.

 

10.04.2020.

Ради исплате годишњег додатка корисницима пензије из Републике Словеније, са пребивалиштем у Републици Србији, имајући у виду отежано одвијање поштанског промета због ванредних околности узрокованих пандемијом вируса ЦОВИД-19, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је позвао своје кориснике да податке о висини исплаћене иностране пензије у јануару 2020. године (из Републике Србије или из неке друге државе) доставе путем интернета, а у складу са упутством које им је достављено поштом, уз образац „Извештај о висини иностране пензије“. Истовремено словеначки Завод је навео да је достава података путем интернета бесплатна, сигурна и једноставна и треба да омогући благовремену и несметану исплату годишњег додатка.

Корисници који на овај начин доставе тражене податке до 30. априла 2020. године исплату могу да очекују до 30. септембра 2020. године, а корисници који податак доставе до 30. септембра 2020. године исплату годишњег додатка могу да очекују до краја 2020. године. У случају да корисници до 30. септембра 2020. године Заводу за пензијско и инвалидско осигурање Словеније не пошаљу податак о висини иностране пензије, годишњи додатак ће бити исплаћен у најнижем износу, односно у висини припадајућег сразмерног дела.

 

09.04.2020.

Фонд ПИО, у складу с прописима, спроводи забране на пензијама по основу извршитељских и судских закључака, који се у периоду ванредног стања у држави не спроводе, сходно Упутству Коморе јавних извршитеља. Од овог поступања изузете су одређене категорије грађана у чију корист се реализује обустава на пензијама, као што су обуставе по основу алиментације, с тим што је обавеза извршитеља да обавесте Фонд по којим закључцима се наставља обустава.

У свим појединачним ситуацијама у којима су извршитељи поступили на тај начин и обавестили Фонд о закључцима по којима се врши обустава на пензијама, при исплати мартовске пензије у априлу обуставе су спроведене.

Уколико је било пропуста потребно је да се странке обрате извршитељима или Фонду ПИО како би се грешка исправила.

Фонд ПИО не улази у суштину одлуке извршитеља и потпуно је излишно прозивати Фонд на  одговорност и доводити јавност у заблуду наговештајима да Фонд одлучује о томе када и који извршитељски закључци ће се спроводити или неспроводити.

Министарство је било приморано да реагује због нетачне информације, која је у јавности нетачно пласирана. Истичемо да информација да Фонд ПИО не спроводи извршитељске закључке на пензијама по основу алиментације није тачна.

 

17.03.2020.

Обавештавамо грађане да је Фонд ПИО, у складу са забраном непосредног пријема странака у службеним просторијама, омогућио електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из ПИО, доставом захтева на мејл адресу e-salter@pio.rs.

Осим електронски, захтеви се могу достављати и преко поште, а датум пријема захтева биће датум слања мејла, односно поштанске пошиљке.

Детаљније информације доступне су на насловној страни сајта Фонда www.pio.rs

 

06.01.2020.

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране преминулих корисника у 2020. години износиће 41.650,00 динара за све категорије корисника пензија.

 

03.01.2020.

Од уплате за јануар 2020. године важе нове основице осигурања, које су за 5,79% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 25.801,00 динар, а највиша пет просечних плата, односно 368.590,00 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 25,5 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 6.579,26 до 93.990,45 динара.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2020. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.

Подсећамо да право на самосталну уплату доприноса имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...) под условом да су старија од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању и да није наступио неки од случајева по основу којих се остварује право (нпр. навршење година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, инвалидност), односно, уколико је наступио неки од тих случајева, својство осигураника се може стећи само за случај који није наступио.

Подели

<