СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

ПИТАЊЕ: Занима ме шта значи „прелазни период до 2024. године за жене”, који се односи на превремену старосну пензију. Имам 30 година стажа, а у мају 2021. године сам напунила 62 година живота. Да ли сам добро израчунала да ћу пуну пензију остварити у септембру 2022. и да ли у мом случају уопште постоји могућност за превремену старосну пензију?

ОДГОВОР: Прелазни период до 2024. године за превремену старосну пензију, као и прелазни период до 2031. за старосну пензију, значи да се граница за одлазак у превремену, тј. старосну пензију подиже постепено сваке године за одређени број месеци. Да би се остварило право на превремену старосну пензију такође морају да буду испуњени одређени законски услови, које Ви не испуњавате с обзиром на то да имате 30 година стажа, а у 2022. години услов за жене осигуранике за превремену пензију је 39 година и 8 месеци стажа осигурања  (и најмање 59 година живота). У 2022. години можете остварити право на старосну пензију када навршите 63 године и 4 месеца живота.

 

ПИТАЊЕ: Да ли се умањује пензије ако мушкарац оде у пензију са 38 година радног стажа и 65 година живота?

ОДГОВОР: Ако мушкарац осигураник оде у пензију са навршених 65 година живота (потребно је минимум 15 година стажа осигурања), износ пензије му се не умањење. Висина превремене старосне пензије се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених 65 година живота.

 

ПИТАЊЕ: Да ли по Закону о ПИО уопште може да се оствари право на пензију са мање од 40 година радног стажа?

ОДГОВОР:  Право на старосну, тј. превремену старосну пензију осигураник може да оствари и са мање од 40 година стажа осигурања када наврши одређене законом прописане године живота. Услов за старосну пензију је најмање 15 година стажа осигурања и навршених 65 година живота, с тим што је за жене осигуранике предвиђен прелазни период до 2031. године у коме ће се старосна граница постепено подизати сваке године до 65. године. За превремену старосну пензију услов је најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота, с тим што такође постоји прелазни период до 2024. године у коме се постепено подиже старосна граница за жене и мушкарце и стаж осигурања за жене.

 

ПИТАЊЕ: Рођена сам 5. априла 1959. године. Радила сам од 3. 2. 1981. до 11. 5. 1981. у једној фирми, а у другој, у којој и данас радим, запослена сам од 13. 9. 1982. године. Све године стажа су ми уплаћене, као и доприноси, па ме занима када стичем први услов за пензију. Имам ли право на накнаду са завода за запошљавање, као што је то до сада било, и да ли ћу морати да плаћам пенале?

ОДГОВОР: Према подацима које сте навели, право на старосну пензију, без умањења, можете остварити у 2022. години када навршите 63 године и 4 месеца живота. Ако сте раније раскинули радни однос као технолошки вишак, о својим правима се информишите у Националној служби за запошљавање.

 

ПИТАЊЕ: Отишао сам у инвалидску пензију 1991. године са 36 година радног стажа (III група инвалидитета). Интересује ме да ли сам могао са 65 година да почнем да примам старосну пензију ако је већа и да ли имам право сада да поднесем захтев за то иако имам 79 година. 

ОДГОВОР: Према важећим законским прописима, не постоји могућност да корисник инвалидске пензије кад напуни одређене године живота стекне статус корисника старосне пензије.

 

ПИТАЊЕ: Пошто тренутно привремено боравим у Сједињеним Америчким Државама, да ли могу пензију да примам на мој рачун у некој од банака у САД? Шта је све потребно од докумената и да ли то може да уради овлашћено лице у моје име.

ОДГОВОР: Нема сметње да Вам се пензија исплаћује у САД, за то је неопходно да поднесете захтев да Вам се одобри исплата пензије у САД, Овај захтев, наравно,можете поднети и преко овлашћеног лица у Србији на адресу РФ ПИО – Дирекција, Др Александра Костића 9, 11000 Београд. Уз захтев обавезно поднесите доказ о свом боравку у САД и податке о рачуну на који желите да примате пензију и у ком граду. По Вашем захтеву донеће се налог за исплату пензије на жељени рачун.Банкарски трошкови зависе од банке коју сте изабрали. Пензија се исплаћује у страној валути, а обрачунава се према званичном курсу Народне банке Србије на датум исплате пензије.

 

ПИТАЊЕ: Корисник сам пензије и преселио сам се из Чачка у Београд. Која је процедура за промену адресе исплате пензије?

ОДГОВОР: Да би се променила адреса на коју се исплаћује пензија потребно је поднети захтев надлежној филијали ПИО која је до сада вршила исплату пензије, у Вашем случају Филијали Чачак. Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се добија у филијали ПИО, а може се одштампати и са нашег сајта www.pio.rs/obrasci. Уз захтев је потребно приложити доказ о промени места пребивалишта, тј. фотокопију важеће личне карте. Ако је реч о биометријској личној карти са чипом, потребно је донети личну карту на увид да би се очитали подаци из ње.

 

ПИТАЊЕ Молим Вас да ми одговорите шта ми то још недостаје за решење о пензији пошто сам добила привремено решење?

ОДГОВОР: Привремено решење се доноси ако су испуњени услови за остваривање права на пензију, али се на основу чињеница и података утврдјених у матичној евиденцији, не може одлучити о коначном износу пензије. Након утврђивања недостајућих чињеница и података, привремено решење се, по службеној дужности, замењује решењем којим се одређује коначан износ пензије, од дана утврђивања права на пензију. Ако у року од три године од дана правоснажности привременог решења нису утврђене недостајуће чињенице и подаци, аконтативни износ пензије постаје коначан, о чему се доноси решење по службеној дужности.

Подели

<