Утврђивање својства осигураника и основица уплаћеног доприноса

<