Стаж

Фонд води матичну евиденцију о осигураницима у коју се уносе следећи подаци:

 • презиме и име,
 • ЈМБГ,
 • пол,
 • датум рођења,
 • занимање и школска спрема,
 • основ осигурања,
 • датум стицања и престанка својства осигураника,
 • стаж осигурања, зараде, накнаде зарада, основице осигурања, уговорене и друге накнаде које служе за одређивање висине права,
 • број месеци и дана проведених на раду и број месеци и дана за које су исплаћене накнаде,
 • висина уплаћеног доприноса,
 • пензијски стаж по врстама,
 • стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем.

На захтев осигураника Фонд је дужан да изда уверење или донесе решење о подацима унесеним у матичну евиденцију.

Виртуелни шалтер за грађане

Грађани који су укључени у обавезно социјално осигурање и имају важећу личну карту могу остварити електронски увид у своје податке из базе матичне евиденције Фонда ПИО, односно могу преко интернет портала видети да ли им послодавци плаћају доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и у ком износу, да ли су пријављени, односно одјављени и с којим датумима, да ли су евентуалне промене ажуриране у бази Фонда и сл. Увид у податке у бази Фонда може се остварити неограничен број пута и та услуга је бесплатна. Овакви подаци и информације и до сада су могли да се добију, али само доласком на шалтер филијале Фонда.

Да би се обезбедила пуна сигурност и заштита личних података корисника ове услуге, РФ ПИО је предвидео шифре, односно пин кодове који се узимају на шалтеру Фонда једном, и користе трајно. У случају да их изгубе, грађани могу тражити нову шифру. Укуцавањем јединственог матичног броја и пин кода на порталу Фонда www.pio.rs/Uvid u podatke matične evidencije za osiguranike заинтересовани добија на увид своје податке. 

Пин кодови се издају у филијалама и службама филијала и због сигурности и заштите личних података се не достављају електронским путем. Грађани који се определе за овај сервис, а имају неке нејасноће или дилеме, могу нас контактирати електронски, преко мејл адресе  и добиће одговоре.

Преко електронских сервиса настојимо да поједноставимо и убрзамо наше услуге и комуникацију са грађанима учинимо што лагоднијом и доступнијом

Контрола пријава М-4 преко интернета

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је послодавцима да ураде прелиминарну контролу М-4 образаца, с подацима о зарадама и стажу запослених у претходној години, електронски, односно преко интернет апликације Фонда. У поступку прелиминарне контроле М-4 образаца систем аутоматски проверава податке и указује на грешке.

Електронском сервису провере пријава М-4 и детаљном упутству о формату фајла (М-4) и поступку електронске провере, могуће је приступити преко официјелног сајта Фонда www.pio.rs

 

Предаја података о стажу и зарадама М - 4

ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 ЗА 2015. ГОДИНУ

Од 15. марта 2016. године послодавцима је омогућено да захтев и пријаву М-4 са подацима о стажу и зарадама за 2015. годину поднесу електронски, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (е-М4) на сајту Фонда (www.pio.rs). Техничко упутство за коришћење овог веб сервиса налази се на насловној страни сајта.

По успешно предатом захтеву и пријави М-4 послодавац ће добијати системски генерисану поруку Фонда да су захтев и пријава примљени. Датум подношења захтева третира се као датум подношења пријаве М-4.

Осим електронског захтева и попуњене пријаве М-4, послодавци не достављају другу документацију, јер ће Фонд проверу података унетих у пријаву М-4 вршити на основу података Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Поред подношења захтева електронским путем, послодавци ће захтев за подношење пријава М-4 за 2015. годину са попуњеним обрасцима пријава М-4, моћи да подносе и преко шалтера Фонда ПИО, као и до сада.

Нови веб сервис за електронско подношење захтева важи само за доставу пријава М-4 за 2015. годину. Достава пријава М-4 за 2014. и претходне године обавља се на шалтерима Фонда.

ПРЕДАЈА ПОДАТАКА О СТАЖУ И ЗАРАДАМА НА ШАЛТЕРИМА ФОНДА

Послодавци који у овој години достављају пријаве М-4 за 2014. и раније године, захтеве ће подносити на начин на који су то чинили и претходних година, на шалтерима Фонда, уз попуњен образац, пријаву М-4 у папирној форми и пратећу финансијску документацију.

Подаци о стажу и зарадама (образац М-4) за запослене и осниваче који су у радном односу у свом предузећу, подносе се филијалама, односно испоставама Фонда према седишту послодавца. Пријаве М-4 се предају уз попуњен образац захтева  који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима матичне евиденције у најближој филијали Фонда. Попуњен образац  захтева за предају пријава М-4  мора да се достави за сваку календарску годину за коју се подноси пријава. Уз попуњен образац захтева за предају пријава, послодавци, који имају до 50 запослених радника, треба да доставе пријаве М-4 за своје запослене и све друго што је наведено у захтеву. Послодавци који имају више од 50 радника могу поднети пријаве М-4 без пратеће документације, у ком случају се она касније проверава код послодавца или се накнадно тражи од послодавца.

По извршеној провери пријава М-4, овлашћени радник  Фонда  сачињава Записник о извршеној  контроли података о утврђеном  стажу осигурања и зарадама, накнадама зарада, односно основицама осигурања и висини уплаћеног доприноса. Записник се сачињава у два примерка  и потписује од стране овлашћеног радника Фонда и послодавца и тако потписан један примерак Записника, са овереним пријавама М-4, даје се  послодавцу а други остаје у Фонду.

Подаци се системски могу контролисати преко електронског севриса за послодавце (на насловној страни сајта), а законски рок за доставу пријава је до 30. априла текуће године за претходну календарску годину.

Уз захтев за предају пријава, потребно је доставити:

1. Попуњен М-4К, М-4, М-4/СП:
    а) ЦД, дискету;
    б) образац – у два примерка.
2. Финансијску документацију (ПП ОД/ПП ОД-1 обрасци, изводи, спецификација уплате доприноса, образац ППП-ПД) у оригиналу;
3. Пријаве/потврде о предатој пријави (М1, М2) запослених које нису евидентиране у бази података матичне евиденције Фонда ПИО;
4. Пријаве М-4, које нису евидентиране у бази матичне евиденције Фонда ПИО, за осигуранике.
 

Будући да је неажурност послодаваца основни разлог због кога касне решења о пензионисању, непоштовање рока сматра се прекршајем за који су предвиђене новчане казне  –  од  10.000 до 800.000 динара за послодавца, а од 2.500 до 50.000 динара за одговорно лице.

 

Повезивање стажа

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ
 
На основу Закључка Владе Републике Србије, од 20. фебруара 2020. године, предвиђено је право на повезивање стажа из средстава буџета Републике Србије за:
 
 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен после 2015. године и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.
Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.
 
 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 14. марта 2019. године, предвиђено je право на повезивање стажа из средстава буџета Републике Србије за:

 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

Закључак Владе Републике Србије од 14. марта 2019.

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Списак субјеката приватизације

Списак запослених и бивших запослених за које послодавац није уплатио доприносе за ПИО

Списак бивших запослених у стечајним дужницима код којих је стечајни поступак отворен у 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019.

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 22. фебруара 2018. године, продужен је рок до 31. 12. 2018. године за повезивање стажа осигурања за:

 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015, 2016, 2017. и 2018. години и у којимаје Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 3. фебруара 2017. године, продужен је рок до 31. 12. 2017. године за повезивање стажа осигурања за:

 • бивше запослене у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, који су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имали ознаку „у реструктурирању“, који су стекли услов за пензију, али им послодавац није уплатио доприносе за цео период рада, као и за запослене у поменутим предузећима који у 2017. години испуњавају услове за пензију и којима по том основу престаје радни однос и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је  стечај отворен у 2015, 2016. и 2017. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се  повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 3. марта 2016. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у:

 • субјектима приватизације
 • предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
 • стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 18. јуна 2015. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у:

 • привредним субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години,
 • субјектима приватизације
 • предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

ОБРАСЦИ

За повезивање стажа у субјектима приватизације и заштитним радионицама, послодавац попуњава образац захтева у два примерка и списак запослених и бивших запослених.
Попуњене и оверене захтеве и изјаве запослених и бивших запослених, привредни субјект доставља надлежној филијали Фонда ПИО.
 

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2008. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 20. новембра 2008. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленим у субјектима приватизације са већинским друштвеним, односно државним капиталом:

 • Привредним субјектима код којих је пре покретања поступка стечаја покренута иницијатива за приватизацију и привредним субјектима код којих је пре покретања стечајног поступка већински удео акција у укупном броју акција друштва пренет Акцијском фонду Републике Србије, и у којима је решењем надлежног Трговинског суда Агенција за приватизацију именована за стечајног управника (стечајни дужници);
 • Бившим запосленима у стечајним дужницима који могу остварити право, уколико пре отварања стечајног поступка нису вршили наплату зарада на основу решења о извршењу по правноснажним судским пресудама.

Подели

<