Права по међународном уговорима

Поступак остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања спроводи се и применом међународних уговора о социјалном осигурању.

Међународним уговорима о социјалном осигурању се у оквиру административно-правне помоћи обезбеђује да осигураник подноси захтев носиоцу осигурања на чијем подручју има пребивалиште, односно боравиште.

Захтев поднет носиоцу осигурања једне државе уговорнице сматра се захтевом поднетим и носиоцу осигурања друге државе уговорнице, о коме се она обавештава на прописаним двојезичним обрасцима.

О праву на пензију одлучује свака држава уговорница на чијој територији је осигураник радио применом својих националних прописа и међународног уговора о социјалном осигурању.

Ако осигураник испуњава услове за остваривање права по основу стажа навршеног на подручју једне државе уговорнице, пензија се одређује без узимања у обзир стажа оствареног на подручју друге државе уговорнице. Уколико ти услови нису испуњени, у складу са међународним уговором о социјалном осигурању периоди осигурања навршених на подручју држава уговорница се, под условом да се ти периоди не поклапају, сабирају и одређује се сразмерни део пензије.

Лекарски преглед, односно вештачење које је потребно ради одлучивања по захтеву за остваривање права врши се код носиоца осигурања на чијем подручју осигураник има пребивалиште.

Кориснику пензије, односно новчане накнаде остварене код РФ ПИО са пребивалиштем ван територије Републике Србије обезбеђује се исплата давања у складу са међународним уговорима о социјалном осигурању, односно под условом реципроцитета. У „Прегледу исплате пензија и новчаних накнада по државама, односно по врсти права“ ознаком „+“ су обележена давања која се трансферишу у другу државу.

Подели

<